Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-17

Addtech: Bokslutskommuniké 1 april 2021 - 31 mars 2022

Fjärde kvartalet (1 januari  - 31 mars 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 34 procent och uppgick till 3 916 MSEK (2 927). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 54 procent och uppgick till 517 MSEK (335) motsvarande en EBITA-marginal om 13,2 procent (11,4).
 • Rörelseresultatet ökade med 64 procent och uppgick till 436 MSEK (266) motsvarande en rörelsemarginal om 11,1 procent (9,1).
 • Resultat efter skatt ökade med 71 procent och uppgick till 325 MSEK (190) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,20 SEK (0,65) och efter utspädning till 1,15 SEK (0,65).

Helår (1 april 2021 - 31 mars 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 14 038 MSEK (11 336). 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 44 procent och uppgick till 1 803 MSEK (1 251) motsvarande en EBITA-marginal om 12,8 procent (11,0).
 • Rörelseresultatet ökade med 52 procent och uppgick till 1 501 MSEK (989) motsvarande en rörelsemarginal om 10,7 procent (8,7).
 • Resultat efter skatt ökade med 53 procent och uppgick till 1 117 MSEK (729) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,00 SEK (2,60) och efter utspädning till 3,95 SEK (2,60). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 69 procent (52).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 30 procent (23) och soliditeten uppgick till 34 procent (35).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 121 MSEK (1 503). Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 4,15 SEK (5,60).
 • Under året har vi genomfört tretton förvärv samt tillträtt ytterligare fyra efter räkenskapsårets utgång. Totalt medför detta en total årsomsättning om cirka 1 650 MSEK.   
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK (1,20) per aktie.

VD-kommentar
Addtech kan summera ytterligare ett framgångsrikt år där vi på ett tydligt sätt fortsatt att leverera på vår vision att vara ledande inom tekniklösningar för en hållbar framtid. Året har präglats av en kraftig återhämtning avseende marknadsaktivitet och efterfrågan på hållbara tekniklösningar. Vår starka position i strategiskt valda segment har skapat en organisk tillväxt under året på 15 procent samtidigt som vi har genomfört tretton noga utvalda förvärv. Tack vare fantastiska prestationer av våra bolag stärktes rörelsemarginalen till rekordhöga 12,8 (11,0) procent. Återigen visar sig styrkan i vår starka kultur med fokus på entreprenörskap.
För hela VD-kommentaren, vänligen se Bokslutskommunikén.
Stockholm, 17 maj 2022

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 08.15 CET.

En telefonkonferens och webbsändning på engelska arrangeras i anslutning till rapporten, klockan 10.00.
Telefon:  
Sweden: +46 8 566 184 67
UK: +44 207 192 8338
United States: +1 646 741 3167
PIN: 2658637
Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/75yjpy27

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en tekniklösningskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 3500 anställda i ungefär 140 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 14 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Författare Cision