Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

Addtech: Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2019

Första kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 2 934 MSEK
(2 395).

· Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till
341 MSEK (260) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,9).

· Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 292 MSEK
(221) motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,2).

· Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 226
MSEK (162) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,35
SEK (2,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per
aktie före utspädning till 10,85 SEK (7,95).

· Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53).
· Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (27).
· Soliditeten uppgick till 35 procent (39).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 253 MSEK
(52). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från
den löpande verksamheten per aktie till 10,30 SEK (7,55).

· Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav
ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 540
MSEK.

VD-kommentar

Första kvartalet - en bra inledning på nya året
Nya verksamhetsåret har sammantaget fått en bra start, inte minst med
tanke på de starka jämförelsetalen från föregående år och att påsken
inföll i april. God organisk tillväxt på 12 procent genererade fin
resultattillväxt och förstärkta marginaler. Samtliga affärsområden
har goda positioner och upplever fortsatt bra marknadsläge. Vi har
särskilt lyckats med att positionera oss väl inom ett antal segment
med fortsatt mycket bra tillväxt. Samtidigt upplever vi på vissa håll
att den starka medvinden har minskat i styrka.

Marknadsutveckling - varierande omständigheter
Affärsklimatet har varit bra i de flesta kundsegment och geografier,
samtidigt som omständigheterna på marknaden har börjat variera mer
tydligt. Efterfrågan på insatskomponenter till framförallt mekanisk
industri har under kvartalet visat tecken på att plana ut på en hög
nivå, liksom efterfrågan inom segmentet specialfordon. En
delförklaring till detta är att det varit långa ledtider av vissa
komponenter. Dessa ledtider har förkortats under inledningen av 2019,
vilket lett till minskad efterfrågan under kvartalet trots fortsatt
hög produktionstakt.

Det marina segmentet har fortsatt haft kraftig tillväxt, och står för
drygt hälften av koncernens organiska tillväxt under första
kvartalet. Efterfrågan på våra produkter och tjänster till
miljöförbättrande lösningar har varit mycket stark, och väntas nu
ligga kvar på denna höga nivå åtminstone under detta räkenskapsår.

Ur ett geografiskt perspektiv hade vi det bästa marknadsläget i Norge
och Finland. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil och
våra verksamheter utanför Norden hade fortsatt god utveckling. Våra
enheter i Storbritannien känner dock fortsatt av en viss osäkerhet på
grund av Brexit.

Förvärv
Under kvartalet gjordes fem förvärv som sammantaget bidrar med en
årlig omsättning om cirka 530 MSEK. Vi ser goda möjligheter till fler
förvärv tack vare sund ekonomi och stark pipeline med bra spridning
både på geografi och segment.

Utblick - fortsatt utveckling av verksamheterna
Vår affärsmodell med en mix av handelsprodukter, kundanpassade
produkter och lösningar samt egna varumärken är en mycket viktig del
i vår framgång. Mixen gör oss flexibla gentemot kundernas behov och
minskar våra risker. Vi har under de senaste åren sett att det skett
en förskjutning i mixen. Som framgår av modellen som presenteras i
vår nyutgivna årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, står nu
våra egna produkter och anpassade lösningar för cirka 65 procent av
vår verksamhet, medan 35 procent består av handelsprodukter.
Handelsprodukter kommer alltid att vara en viktig del av vår affär.
Samtidigt bekräftar utvecklingen att vi verkligen lyckas addera mer
och mer värde till våra kunder samt att våra satsningar på egna
produkter och varumärken har varit lyckosam.

Framöver förväntar vi oss att efterfrågan generellt håller i sig, men
planar ut på en hög nivå. Den osäkra omvärlden påverkar oss som alla
andra, men i ett längre perspektiv ser vi fortsatt många
affärsmöjligheter inom strukturellt drivna utvecklingsområden som
miljö och klimat, infrastruktur och Industri 4.0.

Stockholm 12 juli 2019

Niklas Stenberg
VD och Koncernchef

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
juli 2019 kl. 08.15 CET.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Kort om Addtech
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och
ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech
verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter
och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och
infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i drygt 130
dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/addtech/r/delarsrapport-q1-1-april---30-juni-...
https://mb.cision.com/Main/3619/2862125/1076607.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.