Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Adverty AB: Delårsrapport januari-mars 2020 Adverty AB (publ)

Adverty visar initiala intäkter, expanderar till Storbritannien och
fortsätter att etablera sömlös in-game annonsering

Sammandrag Första kvartalet Helår
2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
(KSEK om inget annat anges) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Summa intäkter 827 389 2 030
Rörelseresultat före avskrivningar -3 369 -1 626 -10 917
(EBITDA)
Rörelseresultat efter avskrivningar -3 414 -1 658 -11 069
(EBIT)
Resultat före skatt -3 419 -1 659 -12 198
Periodens resultat -3 419 -1 659 -12 198
Periodens kassaflöde 13 865 -3 162 -5 505
Resultat per aktie, kr * -0,22 -0,14 -1,01
Resultat per aktie, kr ** -0,22 -0,10 -0,77
Eget kapital per aktie, kr * 1,47 0,50 -0,12
Eget kapital per aktie, kr ** 1,47 0,38 -0,09
Antal aktier 15 876 285 12 126 285 12 126 285
Genomsnittligt antal aktier under 14 001 285 12 126 285 12 126 285
perioden

* Beräknat på det faktiska antal aktier
som fanns vid respektive periodslut.
** Beräknat på det antal aktier som
fanns vid senaste periodslut.

Väsentliga händelser under perioden

·
Bolaget ingår partnerskap med Unity Technologies, där spelutvecklare
enkelt får tillgång till Advertys annonsteknik via Unity Asset Store.

· Bolaget inleder samarbete med MADFINGER Games för
in-game-annonsering i nya mobila esport-spelet Shadowgun War Games.

· Talking Tom Gold Run, ett spel med över en miljard installationer,
genomgår tekniska sluttester och aktiveras i ett par länder i Europa.

· Bolaget expanderar till Storbritannien med strategiska, lokala
rekryteringar inom försäljning och PR.

· Ny forskningsstudie från Dentsu Data Labs och Bolaget avslöjar att
mobilanvändare föredrar icke-störande in-game-annonser framför
webbannonser.

Väsentliga händelser efter periodens slut

·
Bolaget blir första adtech-bolag i Sverige att erhålla det
prestigefyllda IAB Sweden Gold Standard certifikatet.

· Spelbranschen ser sina bästa tider någonsin under COVID-19, men
pandemin får negativa konsekvenser för annons- och mediebranschen.
Bolaget gör efter periodens slut ett par justeringar i teamet på
grund av den osäkerhet som råder.

· Bolaget får avslag på Horizon 2020 Fas-2 (EIC-SMEInst-2018-2020)
och undersöker möjligheten till nyansökan vid årets slut.

VD har ordet
Årets första kvartal börjar positivt med annonskampanjer i flertalet
av våra speltitlar i länder som Polen, Turkiet och delar av Norden.
Under perioden genererar vi intäkter om ca SEK 300' samt genomför en
för oss och branschen viktig forskningsstudie tillsammans med Dentsu
Data Labs där resultatet bland annat visar att mobilanvändare
föredrar icke-störande in-game-annonser framför webbannonser.

I programmatisk displayannonsering, inom vilken vi byggt vår nya
sömlösa annonsmetod, säljs annonsytor direkt till annonsörer via s k
privata marknadsplatser eller på den öppna marknaden och båda
varianterna har sina fördelar. Privata marknadsplatser ger full
kontroll och transparens till annonsörer och klassas ofta som premium
med högre priser. Annonsörer som enklare vill komma åt annonsplatser
i större volym enligt önskade riktlinjer för målgrupp och kontext kan
däremot göra sina medieköp på den öppna marknaden.

PubMatic, vilka agerar programmatisk återförsäljare av våra
annonsytor, erbjuder både privata marknadsplatser och en öppen
marknad i sin säljplattform. Vi har under perioden utvecklat teknik i
vår egen plattform som bättre anpassar våra annonsytor mot deras
öppna marknad. Detta skapar en möjlighet att automatisera hela
försäljningsprocessen av våra annonsytor, med hög skalbarhet, då
metoden kan appliceras globalt. Våra förhoppningar är att affären
inom den öppna marknaden börjar ta fart under det fjärde kvartalet i
år.

Intäktsmöjligheterna inom ramen för den öppna programmatiska marknaden
ökar i förhållande till hur många annonsytor vi har tillgängliga där.
Ett viktigt steg i vår strategi för tillväxt av nya spel som använder
vår teknik togs i samband med partnerskapet med Unity Technologies,
där spelutvecklare enkelt får tillgång till Advertys annonsteknik via
Unity Asset Store. Då vi vill inkludera ett par nya
plattformsfunktioner i det SDK som anpassas för Asset Store, kommer
lanseringen där att ske först efter sommaren.

Mycket har hänt på spelsidan under perioden. Vi har inlett ett
spännande samarbete med MADFINGER Games för deras nya mobila
esport-spel Shadowgun War Games. Spelet har dock sedan lansering
drabbats av ett tekniskt problem, där vissa spelare inte kan ansluta
till internet, något vi är helt beroende av för att kunna leverera
annonser i spelet. Ett gemensamt beslut har tagits att inte aktivera
sömlös annonsering innan problemen är lösta och vår förhoppning är
att kunna lansera till sommaren istället.

Vårt största spel sett till volym, Talking Tom Gold Run med över en
miljard installationer, har under perioden genomgått ett antal
tekniska sluttester och är sedan en tid tillbaka aktiverat i ett par
länder i Europa. Planen är där att få igång annonskampanjer i Europa
innan vi utökar till andra regioner.

Väldigt glädjande är att ett par nya mobilspel inom nya kategorier som
sport och racing har tillkommit i spelkatalogen i storleken mindre än
tidigare utannonserade spel, men med en användarbas per spel på över
hundra tusen unika dagliga spelare.

Vi ser att aktiviteten i vår egen spelportfölj har ökat med 30-50%
(beroende på spel) under kvartalet, till stor följd av COVID-19 och
det faktum att vi spenderar mer tid hemma och därmed lättare tar till
oss mobiltelefonen. 91% av den tid vi spenderar i mobilen sker inuti
app och idag tittar vi mer på mobilen än på TV.

Samtidigt som spelbranschen under COVID-19 ser sina bästa tider
någonsin, har pandemin fått starkt negativa konsekvenser för annons-
och mediebranschen. Flertalet varumärken pausar nu stora delar av sin
marknadsföring och indikationer inom branschen tyder på en allmänt
minskad annonsering globalt.

För Adverty innebär detta kortsiktiga svårigheter men långsiktiga
möjligheter. Flertalet annonskampanjer med planerad start i mars och
april är uppskjutna och många aktiviteter under det andra kvartalet
har fått okända startdatum, vilket förebådar ett utmanande andra
kvartal. För att skydda våra anställda arbetar alla hemifrån sedan
nio veckor tillbaka och vi träffas dagligen över gemensamma
videosamtal, vilket fungerar smidigt och bra. Alla branschmässor är
inställda sedan början av februari och det har under perioden varit
svårare att få kontakt med nya kunder, både inom spel- och
mediebranschen.

I ett mer långsiktigt perspektiv har COVID-19 påtvingat de flesta
branscher att digitalisera sin verksamhet i ett rasande tempo och
många företag har utvecklats lika mycket den senaste månaden som de
senaste åren. Efter COVID-19 kommer efterfrågan av digitala
annonskanaler bli ännu större än vad den är idag. Gaming, som är en
helt ny och för många varumärken och mediebyråer en outforskad kanal
inom digital annonsering, har i sammanhanget mycket mark att vinna.
Att gaming även är ett utmärkt medium för annonsering och världens
största underhållningsplattform (större än musik och film
kombinerat), är det bara en tidsfråga innan varumärken slåss för
annonsplatserna i populära spel.

Vi har efter periodens slut gjort en neddragning i teamet på grund av
den osäkerhet som råder. I början av året slog vi upp portarna i
Storbritannien med två nyanställningar inom sälj och PR, vilket har
lett till hög exponering för Adverty i Europas centrum för media,
samt många nya möjligheter till framtida affärer med lokala,
pan-europeiska och globala varumärken och deras mediebyråer.

Adverty fortsätter att leda etableringen av det nya formatet med
sömlösa annonser i spel och är en av få aktörer på marknaden som
aktivt promotar gaming som framtidens ledande annonskanal. För ett
par veckor sedan tilldelades vi som första svenska adtech-bolag ett
IAB Sweden Gold Standard certifikat, vilket validerar vår teknik och
engagemang samt ger oss branschens mest prestigefyllda
kvalitetsstämpel i vårt uppdrag att skapa det ingen annan har lyckats
med innan oss.

Niklas Bakos
VD och grundare
Adverty AB (publ)

Adverty i korthet

Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första
programmatiska plattform för automatiserade, sömlösa annonser i spel.

Plattformen baseras på patentsökt teknik vilken bland annat bygger på
studier kring ögat, dess synfält och uppfattningsförmåga.
Annonsplattformen finns tillgänglig på några av världens största
handelsplatser för automatiserad handel av digitala annonser och
Adverty lanserades på den kommersiella marknaden i slutet av förra
året.

Verksamheten bedrivs från eget kontor i Stockholm och teknisk
utveckling sker även från Lviv i Ukraina.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till
och med den 31 mars 2020.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 312 (29) under första kvartalet.
Det redovisade resultatet för första kvartalet uppgick till KSEK -3
419 (-1 659), vilket i all väsentlighet är i linje med budget och
plan.

Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till SEK -0,22
(-0,10) med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Advertys investeringar under första kvartalet uppgick till KSEK 1 618
(1 282). Investeringarna avser till största del immateriella
anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter.

Avskrivningar

Resultatet för första kvartalet har belastats med KSEK 45 (32) i
avskrivningar. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella
anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 14 397 (2 875) i likvida medel.
Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om KSEK 219
(294).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2020 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 23 349 (6
052). Aktiekapitalet är fördelat på 15 876 285 aktier med ett
kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och
äger samma rätt till röst oc...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.