Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-27

Adverty AB: Kallelse till årsstämma i Adverty AB (publ)

Aktieägarna i Adverty AB (publ), org.nr 559100-5250, ("Bolaget")
kallas till årsstämma onsdagen den 26 juni 2019, kl. 10:00 på
Bolagets kontor, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den
19 juni 2019, dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 24
juni 2019, via e-post till: agm@adverty.com eller via brev till
Adverty AB (publ), att: "AGM 2019", Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65
Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.adverty.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i
god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre
giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad
i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen
den 19 juni 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) Fastställande av koncernresultat- och balansräkning;

(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Val till styrelsen och av revisor

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

13. Särskilt bemyndigande för styrelsen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 9 - Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda
styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och
till styrelsens ordförande med 250 000 kronor (exklusive sociala
avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp
enligt godkänd räkning.

Punkt 10 - Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av fyra
ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås att omvälja Niklas Bakos och Niclas Kjellgren
som ordinarie styrelseledamöter och välja Mika Kuusisto till
ordinarie styrelseledamot och Joachim Roos till styrelseordförande
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därigenom ersätts Harri
Manninen som ordinarie styrelseledamot och Henrik Sundewall som
styrelseordförande. Sundewall kommer att tillträda en roll i bolagets
nya s.k. advisory board och är därmed inte valbar i styrelsen.

Joachim Roos, född 1960, Master i datalogi och teknologie licentiat i
datorteknik. Tidigare VD på noterade Edgeware AB (publ NASDAQ
OMX:EDGE).

Mika Kuusisto, född 1974, VD på finska eSport-bolaget ENCE Esports Oy.
Tidigare säljchef på Outfit7 och innan dess ansvarig för global
affärsutveckling på Unity Ads, annonsteknikavdelningen på Unity
Technologies.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget R3 Revisionsbyrå
KB till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Fredrik
Lundberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom
Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med
villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna
finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 12 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att
vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna
kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos
Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets
hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 12 126 285 aktier och röster.

Stockholm i maj 2019

Adverty AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bakos, VD

Mobil: +46 703 66 96 46

Mail: nb@adverty.com

Henrik Sundewall, styrelseordförande

Mobil: +46 768 77 00 00

Mail: hs@adverty.com

Denna information är sådan information som Adverty AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 maj 2019.

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets
mentor och likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Om Adverty
Adverty, grundat 2016, är ett annonsteknikbolag som sammanför
varumärken med dess konsumenter på rätt tid och plats, genom sin
banbrytande plattform för immersiva VR, AR och mobila upplevelser.
Tekniken skapar en ny lättanvänd inkomstkälla för apputvecklare genom
icke-påträngande, sömlös annonsering. Mer information på
www.adverty.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/adverty-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-advert...
https://mb.cision.com/Main/17527/2825304/1052043.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.