Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-02

AegirBio AB: Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

I samband med företrädesemissionen under andra kvartalet 2022 emitterade AegirBio AB ("AegirBio" eller "Bolaget") units inkluderande teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna inleds idag den 2 januari 2023 och löper fram till och med den 16 januari 2023, under vilken en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i AegirBio till en teckningskurs per aktie om 1,89 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående 1 979 893 Teckningsoptioner tillförs AegirBio cirka 3,74 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 16 januari 2023, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast den 12 januari 2023. Observera att vissa förvaltare begär svar från sina depåkunder innan den 16 januari 2023. Innehavare av Teckningsoptioner bör därför ta kontakt med sina respektive förvaltare i god tid innan sista dag för teckning. Innehavare av Teckningsoptioner bör notera att Bolagets aktie är observationsnoterad.

Sammanfattande villkor och viktiga tidpunkter:

  • Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper mellan 2 januari - 16 januari 2023.
  • En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i AegirBio till en teckningskurs per aktie om 1,89 SEK. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning.
  • Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018012379 och handlas under kortnamnet AEGIR TO2.
  • Sista dag för handel i Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 12 januari 2023.
  • Utfall publiceras via pressmeddelande snarast möjligt efter utgången av nyttjandeperioden.
  • Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på AegirBios webbplats, www.aegirbio.com.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Om optionsinnehavaren har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av Teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid innan teckningstiden avslutas för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Utnyttjande av Teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Anmälningssedel finns att beställas från Eminova Fondkommission AB via info@eminova.seeller 08-684 211 00. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Eminova Fondkommission AB tillhanda senast enligt det datum som anges på anmälningssedeln. 

Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Eminova Fondkommission AB ersätts Teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket.

Rådgivare

Eminova Partners AB (https://eminovapartners.se/corporate-finance/) agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ingvarsson, Styrelseordförande
E-post: ir@aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Författare Cision