Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-17

AegirBio AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

AegirBio AB ("AegirBio" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna") som inkluderades i de units som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under andra kvartalet 2022. Totalt tecknades 671 456 aktier med stöd av Teckningsoptionerna, innebärande en nyttjandegrad om cirka 33,9 procent. AegirBio tillförs cirka 1,27 MSEK före emissionskostnader. 

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 1 979 893. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i AegirBio till en teckningskurs om 1,89 SEK per aktie, vilken motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023. Det slutgiltiga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 33,9 procent, motsvarande 671 456 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid Bolagsverket. 

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i AegirBio med 671 456 från  
21 283 848 till 21 955 304. Aktiekapitalet i AegirBio ökar med 53 716,48 SEK från 1 702 707,84 SEK till 1 756 424,32 SEK. 

Rådgivare 

Eminova Partners Corporate Finance AB (https://eminovapartners.se/corporate-finance/) agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Anders Ingvarsson, Styrelseordförande 
E-post: ir@aegirbio.com 

Författare Cision