Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

AegirBios test avseende Covid-19 försäljningsstoppas tillfälligt

AegirBios anmälda organ (Notified Body) har genomfört en kontroll hos det bolag som producerar AegirBios Covid-19-tester. Kontrollen avsåg regelefterlevnad för tillverkare av medicinsk utrustning. AegirBio har erhållit en rapport från kontrollen hos tillverkaren med 12 avvikelser från tillämpligt regelverk, varav tre allvarliga. AegirBios hemtest avseende Covid-19 har därför tillfälligt försäljningsstoppats av bolagets anmälda organ till dess att avvikelserna är åtgärdade på ett adekvat sätt. Bolaget ser allvarligt på den rapport man erhållit och de processbrister som uppmärksammats av det anmälda organet och bolaget kommer noggrant följa upp detta med tillverkaren för att tillse att bristerna åtgärdas skyndsamt. Bolaget pausar dessutom tillfälligt försäljningen av Covid-19 testet för professionell användning.

Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 16:19 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ingvarsson, styrelseordförande AegirBio AB
Epost: ir@aegirbio.com
 

Författare Cision