Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

AEN: Agder Energi resultat pr. 4. kvartal 2019 og foreløpig resultat 2019

Agder Energi hadde i 2019 et underliggende* IFRS-driftsresultat på 1 528 mill.
kr ( 2 298 mill. kr). Det underliggende IFRS-resultatet etter skatt ble 340
mill. kr, ned fra 874 mill. kr i 2018.

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere
produksjon og lavere oppnådde priser enn i fjor, er hovedforklaringen til
resultatnedgangen. Konsernets sikringsstrategi skal bidra til stabile og
forutsigbare utbytter over tid. I 2019 har sikringsaktiviteter medført at de
oppnådde kraftprisene har vært lavere enn spotprisene. Resultatbidragene fra
konsernets nettvirksomhet har også vært svake i 2019. Dette skyldes blant annet
lavere avregnede overføringsinntekter og økte skogryddingstiltak for å redusere
risikoen for at trær faller over linjenettet og forårsaker strømbrudd. I 2019 er
det benyttet 114 mill. kr til prosjekt skogrydding sier konsernsjef Steffen
Syvertsen.

Agder Energi hadde i 2019 et rapportert IFRS-driftsresultat på 2 384 mill. kr
(967 mill. kr) og et IFRS-resultat etter skatt på 1 122 mill. kr (majoritetens
andel), mot -198 mill. kr året før. Driftsinntektene ble 14 097 mill. kr (13 980
mill. kr). Fremtidsprisene på kraft er redusert gjennom året og IFRS-resultatet
er positivt påvirket av inntektsføring av 692 mill. kr i urealiserte
verdiendringer på sikringskontrakter, justert for skatt.

Vannkraftproduksjonen i 2019 var 7 288 GWh (8 686 GWh), en nedgang på 16 %.
Gjennomsnittlig spotpris (område NO2) var 38,7 øre/kWh (41,5 øre/kWh), en
nedgang på 7 %.

Agder Energi solgte i desember sin eierandel i selskapet Grønn Kontakt til
Statkraft.

Lavt sykefravær
Konsernet har hatt et stabilt lavt sykefravær de seneste årene, og sykefraværet
i 2019 på 2,6 % (3,6%) er det laveste som er målt. Det jobbes aktivt med HMS i
konsernet, og det legges vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å
jobbe tryggest mulig. I 2019 har det vært 3 (7) skader blant de ansatte i
konsernet. Dette gir en H2-verdi (skader med og uten fravær pr. mill.
arbeidstimer) på 1,8 (3,8).

Utsiktene fremover
Den milde og våte vinteren hittil i 2020 har ført til nedgang i terminprisene,
og fremtidsprisene indikerer betydelig lavere kraftpriser i 2020 enn i 2019.
Konsernets sikringsaktiviteter medfører imidlertid at oppnådde kraftpriser ikke
forventes å ha samme nedgang.

Konsernet hadde ved utgangen av året en ressursbeholdning (vann og snø) som var
høyere enn normalt. Gjennom vinteren har den fortsatt å øke, og er nå vesentlig
høyere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer Agder Energi
en høyere vannkraftproduksjon og energiomsetning i 2020 enn i 2019.

Kontaktpersoner:
Steffen Syvertsen, konsernsjef, tlf. 90 92 84 15
Pernille K. Gulowsen, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 99 15 79 75

* Underliggende IFRS-resultat tar utgangspunkt i konsernets IFRS-resultat og
justeres for urealiserte verdiendringer på finansielle instrumenter, vesentlige
gevinster eller tap ved salg av virksomhet og kalkulatoriske endringer knyttet
til beregning av utsatt grunnrenteinntekt til fremføring, ref. note 6 i
kvartalsrapporten for en detaljert oppstilling.

Agder Energi har som visjon å bli et ledende konsern innen fornybar energi.
Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt
energitilknyttede tjenester. Agder Energi har rundt 1 000 ansatte. Se også
www.ae.no.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495016

Författare OSE News