Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Aerowash: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till
bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner
Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm. Aktieägare
som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken senast den 12 juni 2020, dels ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde senast den 12 juni 2020. Anmälan om deltagande
till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.),
Krickvägen 22, 803 09 Gävle eller per e-post till
niklas.adler@aerowash.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast den 12 juni 2020, vilket innebär
att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans ordförande & sekreterare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande
fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter
14. Val av revisor
15. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets vinst enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna (punkterna 11 och 12)

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med
vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som
inte är anställda i bolaget. Vidare har styrelsen föreslagit att en
revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14)

Aktieägare representerande cirka 49,50 procent av rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att Niklas Adler, Joakim Adler, Jan
Nilsson, Lars Westlund samt Johan Lundquist omväljs som
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Jan
Nilsson.

Vidare har styrelsen föreslagit att Tomas Nöjd omväljs som revisor
till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den
vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska
kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta bolaget enligt nedan:

VD Niklas Adler

Telefon: +46 (0)736-793 937

niklas.adler@aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt
av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av
automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till
60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång
vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aerowash/r/kallelse-till-arsstamma,c3110621

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.