Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

ÅF AB: Preliminärt utfall av ÅF AB:s (publ) uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Pöyry PLC

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, eller annars
distribueras, helt eller delvis, i eller till, direkt eller indirekt,
Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion i vilken Uppköpserbjudandet skulle
strida mot tillämplig lag.

ÅF AB (publ) ("ÅF") påbörjade den 20 december 2018 ett frivilligt
rekommenderat kontant uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna
och utestående aktier i Pöyry PLC ("Pöyry") ("Uppköpserbjudandet").
Den förlängda acceptperioden för Uppköpserbjudandet löpte ut den 15
februari 2019.

Enligt det preliminära utfallet av Uppköpserbjudandet motsvarar
aktierna som har lämnats in i Uppköpserbjudandet, tillsammans med det
totala antalet om 6 367 632 Pöyry-aktier som ÅF har förvärvat genom
köp på marknaden, cirka 99,0 procent av samtliga utgivna och
utestående aktier och röster i Pöyry.

ÅF förklarade erbjudandet ovillkorat den 7 februari 2019 och kommer
att fullfölja Uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor. ÅF
kommer att bekräfta och offentliggöra det slutliga utfallet av
Uppköpserbjudandet omkring den 19 februari 2019. Utbetalning av
vederlag avseende förvärven av aktier i samband med fullföljandet
kommer att äga rum omkring den 21 februari 2019.

I samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet avser ÅF att
förlänga acceptperioden med en efterföljande acceptperiod som kommer
att påbörjas på ett datum som kommer att offentliggöras i samband med
offentliggörandet av det slutliga utfallet, i enlighet med villkoren
för Uppköpserbjudandet.

ÅF kan komma att fortsätta förvärva Pöyry-aktier i den allmänna
handeln på Nasdaq Helsinki Ltd eller i övrigt, till ett pris som inte
överstiger erbjudandevederlaget om 10,20 euro per aktie.

Ytterligare information

Marta Tiberg
Director Communications & Marketing
Tel: +46 10 505 3575
E-mail: marta.tiberg@afconsult.com

Denna information är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt
den finska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
februari 2019 kl. [11:00] CET.

Om ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi,
industri och infrastruktur. ÅF skapar hållbara lösningar för kommande
generationer genom att förena människor och teknik. ÅFs bas är i
Europa och dess affärer och kunder finns över hela världen. ÅFs
nettoomsättning under 2018 uppgick till 13 975 miljoner kronor och
bolaget hade 10 928 anställda experter i över 30 länder.

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som
tillhandahåller tjänster för energiproduktion, överföring och
distribution, skogsindustri, bioraffinering och kemikalier,
gruvindustri och metaller, infrastruktur samt vatten och miljö. Pöyry
tillhandahåller smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala
innovationerna. Pöyrys nettoomsättning under 2018 uppgick till 580
miljoner euro och bolaget hade cirka 5 500 anställda experter på sina
120 kontor i 40 länder.

Viktig information

DETTA BÖRSMEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, I SIN
HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN,
KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED
INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM
FÖRSÄLJNING. DETTA BÖRSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT
SÄLJA, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA, VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI
OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV ERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA
AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.
INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENDAST
BASERAT PÅ INFORMATIONEN I ERBJUDANDEHANDLINGEN. ERBJUDANDET KOMMER
INTE ATT LÄMNAS DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON JURISDIKTION I
VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE ELLER EN ACCEPT DÄRAV SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER DÄR EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER
REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER SKULLE KRÄVAS UTÖVER DE ÅTGÄRDER
SOM VIDTAGITS I FINLAND.

UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH FÖRVÄRV AV AKTIER KOMMER INTE ATT
ACCEPTERAS, OM GENOMFÖRDA AV ELLER PÅ UPPDRAG AV PERSONER, DIREKT
ELLER INDIREKT, I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ETT UPPKÖPSERBJUDANDE
ELLER ACCEPT AV ETT SÅDANT UPPKÖPSERBJUDANDE SKULLE STRIDA MOT
TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. VARKEN ERBJUDANDEHANDLINGEN ELLER
ANMÄLNINGSSEDELN KOMMER ELLER FÅR DISTRIBUERAS, SKICKAS ELLER SÄNDAS
TILL ELLER FRÅN JURISDIKTIONER I VILKA SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE STRIDA
MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE,
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL (INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL, GENOM ANVÄNDNING AV ELLER MEDELST, E-MAIL, POST, TELEFAX,
TELEFON ELLER INTERNET, GENOM INTERNATIONELL ELLER UTLÄNDSK HANDEL,
ELLER GENOM NATIONELLA BÖRSER) AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN,
NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. VARJE FÖRSÖK ATT ACCEPTERA
UPPKÖPSERBJUDANDET SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DESSA RESTRIKTIONER
DIREKT ELLER INDIREKT HAR ÖVERTRÄTTS KOMMER ATT LÄMNAS UTAN AVSEENDE.

Information till aktieägare i USA

Uppköpserbjudandet lämnas till Pöyrys aktieägare bosatta i USA på
samma villkor som för övriga aktieägare i Pöyry till vilka
Uppköpserbjudandet lämnas. Informationsdokument, inklusive
erbjudandehandlingen, sprids till amerikanska aktieägare på
motsvarande sätt som sådana dokument tillhandahålls Pöyrys övriga
aktieägare.

Uppköpserbjudandet lämnas för de emitterade och utestående aktierna i
det finska bolaget Pöyry. Information som distribueras i samband med
Uppköpserbjudandet är föremål för krav om informationsgivning i
Finland, vilka skiljer sig från kraven i USA. Finansiella rapporter
och finansiell information som inkluderas i detta börsmeddelande
eller i erbjudandehandlingen har förberetts i enlighet med
tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, vilket kan innebära att
jämförelser med finansiella rapporter och finansiell information från
amerikanska bolag inte är möjliga.

Det kan vara svårt för Pöyrys aktieägare att genomdriva rättigheter
och krav som kan uppstå under federala värdepapperslagar, eftersom ÅF
och Pöyry har sina säten i jurisdiktioner utanför USA, samt att några
eller samtliga av bolagens ledande befattningshavare och
styrelseledamöter kan vara bosatta i jurisdiktioner utanför USA.
Pöyrys aktieägare kan komma att sakna möjlighet att stämma ÅF, Pöyry
eller bolagens ledande befattningshavare och styrelseledamöter i en
jurisdiktion utanför USA för överträdelser av amerikanska
värdepapperslagar. Det kan vara svårt att förmå ÅF, Pöyry och till
dessa närstående bolag att underkasta sig amerikanska domar.

Uppköpserbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och
Regulation 14E i USA:s värdepapperslag från 1934 (U.S Securities
Exchange Act of 1934) i dess nuvarande lydelse som ett "Tier II"
uppköpserbjudande och i övrigt i enlighet med finsk rätt.
Följaktligen kommer Uppköpserbjudandet bli föremål för
offentliggörande- och andra förfarandekrav, bland annat med avseende
på återkallelserätt, erbjudandets tidplan, avräkningsförfarande och
tidpunkt för erläggande av betalning, vilka skiljer sig från de krav
som gäller i USA för uppköpserbjudandeförfaranden och enligt lagar
avseende uppköpserbjudanden.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagar och regler,
kan ÅF och dess närstående bolag (agerande som ombud för ÅF eller
dess närstående bolag, såsom tillämpligt) utöver Uppköpserbjudandet,
direkt eller indirekt, komma att förvärva eller avtala om att
förvärva aktier, eller andra värdepapper som kan omvandlas till,
utbytas mot eller utnyttjas för att erhålla sådana aktier i Pöyry som
omfattas av Uppköpserbjudandet. I den utsträckning information
avseende sådana förvärv eller avtal om förvärv kommer att
offentliggöras i Finland, kommer sådan information även att
offentliggöras till Pöyrys aktieägare i USA genom börsmeddelanden
eller på annat skäligt sätt. Därutöver kan finansiella rådgivare till
ÅF komma att företa sedvanliga handelsaktiviteter avseende Pöyrys
värdepapper, vilket kan omfatta förvärv eller avtal om förvärv av
sådana värdepapper.

Varken den amerikanska finansinspektionen (the U.S Securities and
Exchange Commission) eller någon motsvarighet inom någon av USA:s
delstater har godkänt eller avslagit Uppköpserbjudandet, eller
kommenterat erbjudandehandlingens tillräcklighet eller
fullständighet. Samtliga påståenden om att så skulle vara fallet
utgör brott i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta börsmeddelande innehåller framåtriktad information.
Informationen baserar sig inte nödvändigtvis på historiska fakta,
utan utgör information om framtida förväntningar. I detta
börsmeddelande kan ord som "eftersträvar", "förväntar", "antar",
"uppfattar", "kan", "uppskattar", "förutser", "avser", "planerar",
"borde", "kommer", "ämnar" och liknande uttryck, när de används i
samband med ÅF, Pöyry, Uppköpserbjudandet eller sammanslagningen av
ÅFs och Pöyrys verksamheter, identifiera sådan framåtriktad
information. Annan framåtriktad information kan identifieras genom
den kontext i vilken sådan information återges. Framåtriktad
information återfinns på ett antal platser i detta börsmeddelande,
bland annat på de platser i detta börsmeddelande där information ges
avseende framtida resultat, planer och förväntningar avseende ÅFs
verksamhet till följd av Uppköpserbjudandets fullföljande, inklusive
strategiska planer, synergier och tillväxt samt ekonomiska
förhållanden i allmänhet. Sådan framåtriktad information baseras på
nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och
utgör inte en garanti för framtida resultat. Informationen baseras på
vissa förväntningar som, trots att de framstår som rimliga i nuläget,
senare kan visa sig inkorrekta. Sådan framåtriktad information
baseras på antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment.
Investerare bör inte förlita sig på sådan framåtriktad information.
Ett stort antal faktorer kan orsaka att ÅFs faktiska resultat eller
finansiella ställning kan skilja sig avsevärt från den information
som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Varken
ÅF eller något av dess närstående bolag, rådgivare eller
representanter eller någon annan person åtar sig att granska,
bekräfta eller offentliggöra ändringar avseende den framåtriktade
informationen för att reflektera händelser eller omständigheter som
uppkommit efter dagen för detta börsmeddelande.

Disclaimer

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som står under den svenska
Finansinspektionens tillsyn och som agerar finansiell huvudrådgivare
endast till ÅF i samband med Uppköpserbjudandet och arrangör i
förhållande...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.