Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-02

AGES: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AGES INDUSTRI AB (PUBL)

Aktieägarna i AGES Industri AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen
den 5 maj 2020 kl 15:00 på restaurang Spiro, Högskolan i Halmstad,
Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad.

AGES årsstämma kommer genomföras men med anledning av osäkerheten
kring COVID-19 viruset och dess spridning har beslut fattats om att
vidta ett antal försiktighetsåtgärder.

AGES gör följande justeringar i upplägget för årsstämman för att
minska risken för smittspridning:

· Stämman kommer att genomföras i enklare form och kortas ned men
utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter.

· Ingen mat eller dryck kommer att erbjudas i samband med stämman
· Inget anförande från VD lämnas vid stämman. Anförandet kommer att
publiceras och finnas tillgänglig på AGES hemsida, www.ages.se efter
stämman.

· Frågor från aktieägare koncentreras till ärenden på dagordningen.
AGES uppmanar till allmän försiktighet. Om du som anmäld till AGES
årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna
före det att stämman äger rum eller om du har varit i nära kontakt
med någon som är smittad med det nya coronaviruset önskar AGES helst
att du avstår från att närvara personligen. Detta för att undvika
ytterligare smittspridning. AGES uppmanar vidare alla aktieägare att
noga överväga om de kan närvara via ombud istället för personligen
och det gäller särskilt aktieägare som tillhör någon riskgrupp.

Om du som aktieägare inte kan eller önskar närvara personligen vid
stämman, finns möjlighet att delta via ombud. Fullmakt för ombud att
företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns för nedladdning
på AGES webbplats www.ages.se, under fliken Årsstämma 2020.

AGES följer händelseutvecklingen av COVID-19-viruset mycket noggrant
och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna
försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att
delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.ages.se kring
eventuella ytterligare åtgärder.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 28 april 2020 och dels anmält sin avsikt att delta i stämman till
bolaget senast kl. 16:00 onsdagen den 29 april 2020 under adress AGES
Industri AB, Box 815, 301 18 Halmstad, per telefon 0706-048 382 eller
via epost arsstamma@ages.se. Anmälningsblankett finns även att ladda
ner på www.ages.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier måste senast den 28 april 2020 tillfälligt ha inregistrerat
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Detta
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära sådan
registrering hos den som förvaltar aktierna.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på
eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med
anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person skall
registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

14. Val av valberedning

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om bemyndigande avseende nyemission

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp
och Ulf Hedlundh, föreslår att styrelsens ordförande Stefan Jonsson
utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2019.

Styrelse, revisorer och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) Att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter och en
revisor.

b) Att styrelsearvode skall utgå med 1 100 000 kr, att fördelas med
350 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till
styrelsens övriga ledamöter.

c) Att arvode för arbete i ersättningsutskottet och
revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 kr att av styrelsen
fördelas efter behov.

d) Att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av
styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

e) Omval av ordinarie ledamöterna Stefan Jonsson, Anna Benjamin,
Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Håkan Lindor

f) Nyval av Anders Berggren som ledamot

g) Omval av Stefan Jonsson som styrelsens ordförande.

h) Val av revisor Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat
att den auktoriserade revisorn i bolaget, Anders Johansson, kommer
att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB
som revisor.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval samt
redogörelse för valberedningens arbete finns på bolagets webbplats
www.ages.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande
vid årsstämman 2021, eller när behov föreligger, samt att föreslå
styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår
även, när så skall ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta
tiden fram till och med årsstämman 2021. I det fall en ledamot lämnar
uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås
att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny
ledamot. Från aktieägare som tillsammans representerar över 80
procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit
förslag till en valberedning bestående av Anders Rudgård som
ordförande, Anna Benjamin och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören tillika
koncernchefen i AGES, medlemmar i koncernledningen samt verkställande
direktörer i AGES dotterbolag som rapporterar direkt till
koncernchefen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats
av bolagsstämman såsom tex arvode till styrelseledamöter eller
aktiebaserade incitamentsprogram. Riktlinjerna ska tillämpas på
ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade
ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

Riktlinjerna styr de beslut om ersättningar som fattas av styrelsens
ersättningsutskott såvitt avser ledande befattningshavare som
rapporterar direkt till koncernchefen och av styrelsen i sin helhet
såvitt avser koncernchefen.

Riktlinjernas främjande av AGES affärsstrategi

AGES affärsidé är ett erbjuda tillverkning av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier till framstående aktörer inom
utvalda kundsegment. Drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda
och teknisk spetskompetens skapar förutsättningar att leverera
marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi. För att
uppnå detta arbetar AGES med en strategi av tillväxtfrämjande
prioriteringar och effektivitetshöjande åtgärder. Därtill kommer ett
stort fokus på medarbetarna. En framgångsrik implementering av AGES
affärsstrategi och tillvaratagandet av AGES långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet, förutsätter att AGES kan rekrytera och
behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. För att uppnå
detta krävs att AGES kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar.
Riktlinjerna möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas
konkurrenskraftiga totalersättningar.

Ersättningsformerna

AGES ska erbjuda marknadsmässig ersättning som ska baseras på faktorer
som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet
och prestation. Ersättningen kan bestå av fast lön, kortsiktig rörlig
ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och övriga förmåner.
Bolagsstämman kan därutöver- och oberoende dessa riktlinjer- besluta
om exempelvis aktie och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast Lön

Fast lön utgör ersättning för en engagerad arbetsinsats på hög
professionell nivå som ytterst syftar till att skapa mervärde för
AGES kunder, aktieägare och medarbetare. Den fasta lönen ska i
förhållande till marknaden vara attraktiv och baserad på
medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Lönen utvärderas
årligen. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för
styrelseuppdrag i AGES koncernens dotterbolag.

Rörlig ersättning

Utöver den fasta lönen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga
ersättningen ska kopplas till mätbara kriterier som ska vara
utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet. Kriterierna ska fastställas
årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig
ersättning ska baseras på uppfyllandet av AGES, och i förekommande
fall dotterbolags, mål för resultat samt personliga mål för
verksamhetsåret. Mätperioden är ett år och ersättningen kan uppgå
till högst tre månadslöner.

Pensions och övriga förmåner

AGES tillämpar pensionsåldern 65 år för samtliga ledande
befattningshavare. Pensionsvillkor ska vara premiebestämda om inte
befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig ersättning ska inte
vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension
ska uppgå till högst 35 procent av den pensionsmedförande lönen.
Övriga förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bl.a.
omfatta sjukvårdsförsäkring samt bil och reseförmån.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får, såvitt avser pensionsfö...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.