Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

AGES: Kommuniké från årsstämma i AGES Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i AGES Industri AB (publ) den
5 maj 2020 på Restaurang Spiro, Högskolan Halmstad, Kristian IV:s väg
3, 302 50 Halmstad.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen för verksamhetsåret 2019.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisorer och arvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Jonsson, Anna Benjamin, Fredrik
Rapp, Petter Fägersten, Håkan Lindor samt nyval av Anders Berggren.
Till styrelseordförande omvaldes Stefan Jonsson. Arvode beslutades
utgå med 350 000 SEK till ordförande och 150 000 SEK vardera till
övriga ledamöter, totalt 1 100 000 SEK. Arvode för arbete i
ersättningsutskottet och revisionsutskottet beslutades utgå av högst
100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov. Val av revisor
Ernst & Young AB för en ettårig mandatperiod. Ernst & Young AB har
meddelat att den auktoriserade revisorn i bolaget Anders Johansson
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Anders
Rudgård (ordförande), Anna Benjamin och Ulf Hedlundh.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för
nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om
nyemission av aktier av serie B till högst en tiondel av Bolagets
utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är
att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget
möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren,
inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära
marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas
för att uppnå intresse för teckning.

VD:s Anförande

VD:s anförande finns tillgängligt på AGES hemsida, www.ages.se
Kommande rapporteringstillfällen

· 2020-07-09 Delårsrapport januari - juni 2019
· 2020-11-03 Delårsrapport januari - september 2019
· 2021-02-09 Bokslutskommuniké januari-december 2019
AGES Industri AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Magnusson, CEO AGES Industri AB

Tel:+46 (0) 705 42 01 50

E-post: anders.magnusson@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 16.30 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier.

AGES nettoomsättning uppgår till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag
550 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier
Growth Market under kortnamnet AGES B och företagets Certified
Advisor är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, +46 (0) 8
684 211 10.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ages/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ages-indust...
https://mb.cision.com/Main/9847/3104118/1241935.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.