Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-20

ahaWorld: Kallelse till extra bolagsstämma i AHA WORLD AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 april 2020 klockan
13:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 april 2020 och dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman senast den 9 april 2020 per post till
ahaWorld AB, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm (Vänligen
märk kuvertet "extra bolagsstämma") eller per e-post
info@ahaworld.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.ahaworld.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att
äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara
genomförd per 9 april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i
god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet
eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst
fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningen

Verksamheten har under 2019 förändrats och bolaget bedriver inte idag
någon egen spelverksamhet. Det finns dessutom idag ingen del av
verksamheten som relaterar till namnet aha-. Styrelsen föreslår
därför att extra bolagsstämman fattar beslut om följande ändringar av
bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 1. Firma

Bolagets firma ska vara AHA World AB (publ)."

"§ 3. Verksamhet

Bolaget skall genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra
programvara och system för spelbranschen, samt genom dotterbolag
tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital
kommunikation, samt äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som
bedriver spel. Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös
egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet."

Föreslagen lydelse:

"§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn skall vara Blick Global Group AB (publ)."

"§ 3. Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa
värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med
värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet."

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag kommer att i sin helhet hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på
bolagets hemsida www.ahaworld.se. Kopior av dessa handlingar kommer
att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Bolaget har 145 930 588 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i mars 2020

AHA World AB (publ)

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahaworld/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...

Författare AktieTorget News