Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

ahaWorld: Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 april 2020

Idag, den 17 april 2020, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

§ 1

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Staffan Lindgren.

§ 2

Stämman beslutade att utse Staffan Lindgren till ordförande för
stämman.

§ 3

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle justeras av Göran Stark.

§ 5

Det antecknades att kallelse till dagens stämma publicerats i Post-
och Inrikes och på bolagets hemsida den 20 mars 2020. Annons om att
kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet samma dag.
Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 6

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till
dagordning för stämman.

§ 7

Framlades förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade att bifalla förslaget.

§ 8

Det antecknade att handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ och 14 kap 8 §
aktiebolagslagen lagts fram på stämman och att samtliga beslut
fattats med erforderlig majoritet, varefter stämman avslutades.

Som ett förtydligande av utfallet så har alltså stämman godkänt nytt
bolagsnamn a) samt ny verksamhetsbeskrivning b)

a) Bolagets företagsnamn skall vara Blick Global Group AB (publ).
b) Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa
värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med
värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.

Datum för när ändringarna kommer att genomföras kommuniceras inom
kort.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahaworld/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...

Författare AktieTorget News