Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Ahlsell AB: Ahlsell AB: Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Quimper AB, som efter fullföljande av sitt kontanta
offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ)
("Ahlsell") innehar omkring 92,4 procent av totalt antal aktier och
röster i Ahlsell, kallas aktieägarna i Ahlsell härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 25 mars 2019 kl. 14:00 i Roschier
Advokatbyrås lokaler, Brunkebergstorg 2, Stockholm. Inregistrering
inleds kl. 13:15.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 19 mars 2019,

· dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast tisdagen
den 19 mars 2019.

Anmälan görs antingen per e-post till ir@ahlsell.se, skriftligen per
post till Ahlsell AB (publ), Att: Investor Relations, 117 98
Stockholm eller per telefon till 08-685 70 00 (mellan kl. 14.00-15.00
på vardagar). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt
medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 mars 2019. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på
bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändringar av bolagsordningen, innefattande bl.a.
övergång till brutet räkenskapsår (1 april - 31 mars)

8. Beslut om antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvoden
10. Val av styrelse
11. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 och 7-10 - Förslag till ordförande vid stämman,
bolagsordningsändringar, antal styrelseledamöter, arvoden och
styrelsens sammansättning

Såvitt avser punkterna 2 samt 8-10 har Ahlsell informerats om att
Quimper AB kommer att presentera förslag till beslut senast vid extra
bolagsstämman.

Såvitt avser punkt 7, föreslår Quimper AB att bolagsstämman beslutar
om omläggning av räkenskapsår så att nytt räkenskapsår är 1 april -
31 mars och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Quimper
AB föreslår vidare att nuvarande räkenskapsår förkortas och därmed
omfattar tiden 1 januari 2019 - 31 mars 2019. Orsaken till
omläggningen är anpassning till moderbolagets koncern.

För att anpassa bolagsordningen till lagstiftningsändringar, föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 1
§ enligt följande (ändring i kursivt).

Nuvarande lydelse § 1: Bolagets firma är Ahlsell AB (publ)

Föreslagen lydelse § 1: Bolagets företagsnamn är Ahlsell AB (publ)

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 7 erfordras att stämmans
beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Ahlsell finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 436
302 187 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har vid
samma tidpunkt 7 000 000 aktier i eget förvar, motsvarande ca 1,6
procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, som inte kan
företrädas vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande
till annat koncernföretag.

Handlingar

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse under punkt 7 kommer att
hållas tillgänglig hos bolaget (besöksadress: Rosterigränd 12 i
Stockholm) och på bolagets webbplats, www.ahlsell.com, senast den 4
mars 2019, liksom att sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress respektive e-postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

_________________

Stockholm i februari 2019

Ahlsell AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av
installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer,
byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig
sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda
produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK
och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna
Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med
cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager
förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att
vara proffs!

Pressmeddelande, 18 februari 2019

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlsell-ab/r/ahlsell-ab--kallelse-till-extra-b...
https://mb.cision.com/Main/13374/2743266/993477.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.