Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Aino Health AB (publ): Kallelse till årsstämma i Aino Health AB (publ)

20 april, 2020

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (?Bolaget?) kallas
härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2020 klockan 17.00 i Bolagets
lokaler på Skeppargatan 8, våning två, Stockholm.

I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer
antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen
mat eller dryck kommer att serveras och planerade anföranden kommer att
begränsas i tid. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande
symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som
tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för
personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19
utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.ainohealth.com)
om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 12 maj 2020, och
* dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
tisdagen den 12 maj 2020, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs
under adress Aino Health AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
med angivande av ?årsstämma?, eller per telefon +46 (0)107 888 600,
eller via e-post till jochen.saxelin@ainohealth.com
.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid),
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast tisdagen den 12 maj 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.ainohealth.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c)ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b) ? Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

Punkt 8 ? Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 ? Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Det föreslås att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2020 fram till
årsstämman 2021 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie
styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till
styrelsens ordförande, att inget styrelsearvode skall utgå till de
ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget samt att
revisorsarvode skall utgå med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga
debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Punkt 10 ? Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter

Styrelseledamoten Martin Bunge-Meyer har avböjt omval. Det föreslås av ett
urval av de större aktieägarna att omval sker av styrelseledamöterna Jyrki
Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, och Klas Bonde, samt att Troy Suda väljs
till ny styrelseledamot. Vidare föreslås att Tanja Ilic omväljs till
styrelsens ordförande.

Information om nya styrelsemedlemmar

Troy Suda

Troy Suda är Chief Product Officer på Ticketmaster International. Han
ansvarar för att definiera och implementera Ticketmasters produktstrategi
på 28 olika marknader i Europa, Latinamerika, Asien, Australien och Nya
Zeeland. Troys team består av Produktledning, Produktstrategi och
Designexperter i UK, Sverige, Kanada, Tyskland och Australien. Han är
baserad på Ticketmaster Internationals huvudkontor i London, UK.

Troy har över 15 års erfarenhet från produktutveckling, produktledning och
produktmarknadsföring, samt framgångsrikt arbete inom finansiella tjänster,
e-handel, detaljhandeln och resebranschen. Troy har haft ett antal seniora
roller inom välkända varumärken i Europa, bland annat ledarroller på
Hotels.com (Expedia Inc) och Lonely Planet. Han har också under 10 år haft
olika roller inom marknadsföring, strategi och produktutveckling hos det
australiensiska företaget Coles Group & Myer.

Efter studier på ett antal universitet på olika platser i världen så har
Troy både en Bachelor of Business (Marketing) och en Master of Commerce
(E-Commerce). Han har bland annat studerat på RMIT University (Melbourne),
The University of Melbourne och Columbia Business School (New York).

Punkt 11 ? Val av revisor

Det föreslås att revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB, med
huvudansvarig revisor Helene Sjöström, omväljs till revisor.

Punkt 12 ? Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler,
sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma
beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall
kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 §
andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen
skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission
eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget skall kunna emittera
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av
bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med
registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 15 934 979 aktier, motsvarande sammanlagt 15 934 979
röster. Bolaget innehar inte några egna aktier. Uppgifterna avser
förhållandet vid tidpunkten för kallelsens utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och
Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
enligt punkt 12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer
att finnas tillgängliga hos Bolaget (Skeppargatan 8 i Stockholm) samt på
Bolagets webbplats (www.ainohealth.com) senast från och med den 20 april
2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär
det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2020
Aino Health AB (publ)
Styrelsen

Denna informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB,
försorg klockan 19.30 CEST den 20 april 2020.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser:
Erik Penser Bank,
Tel: 08 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar
inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med
SaaS-plattform och tjänste...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.