Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Aino Health AB (publ): Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ)

18 maj, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 (?Bolaget?), ho?ll idag den 18
maj 2020, kl 17.00 årsstämma i Stockholm. I det följande redogörs för de
viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman beslutade att entlediga Martin Bunge-Meyer som styrelseledamot
samt att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob,
och Klas Bonde. Till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma
valdes Troy Suda. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen
omvälja Tanja Ilic.

A?rssta?mman beslutade att omva?lja MAZARS AB som bolagets revisor fo?r
tiden intill slutet av a?rssta?mman 2021. Helene Sjöström kommer att
fortsa?tta som huvudansvarig revisor.

Årstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och
balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman
2020 fram till årsstämman 2021 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie
styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till
styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de
ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd
räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt
högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade
gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om
apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket
1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar
inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med
SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade
kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och
engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och
säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer
information, besök https://investors.ainohealth.com/.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market
(Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00,
certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.

Bilaga

* Kommuniké årsstämma 2020 i Aino Health AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.