Du är här

2018-08-15

Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ) den 14 augusti 2018

2018-08-15

Aino Health AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Aino Health AB
(publ) den 14 augusti 2018

Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073, höll extra bolagsstämma tisdagen
den 14 augusti 2018, kl 17.00 i Stockholm.

Beslut om ändring av bolagsordning
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen innebärande att aktiekapitalgränserna ändras till lägst 13
500 000 kronor och högst
54 000 000 kronor och att lägsta och högsta antal aktier ändras till lägst 5
400 000 och högst 21 600 000 för att möjliggöra föreslagna emissioner i
bolaget.

Bolagsstämman beslutade också i enlighet med styrelsens förslag om föranmälan
för deltagande på bolagsstämma innebärande att för att få deltaga i
bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges
i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Denna dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton
eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och
teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 7
230 360 aktier och 7 230 360 teckningsoptioner (units).

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare,
varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) units, vardera
unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är
3,40 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan
bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska
vara den 6 september 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning
under perioden 10 september - 26 september 2018. Teckning av units utan stöd
av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och
betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar
från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga
teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till
en teckningskurs om 5,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 18 075 900
kronor genom utgivande av högst 7 230 360 aktier. Förslaget medför vidare att
högst 7 230 360 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 3 615 180
aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna
komma att ökas med högst 9 037 950 kronor.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Beslut om godkännande av lämnade brygglån
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna de
brygglån om sammanlagt 4 722 345 kronor som lämnats av Jyrki Eklund, Innovisa
AB (kontrollerat av Liselotte Hägertz Engstam, styrelseordförande), Liselotte
Bergmark, Per-Olof Schroeder, Hirvensalmen Satama Koy (kontrollerat av Jochen
Saxelin, medlem av ledningsgruppen), Peter Seeger, Verwijnen&Verwijnen Oy
(kontrollerat av Johannes Verwijnen, medlem av ledningsgruppen) samt Jukka
Räikkönen till Bolaget. Brygglånen löper med en årlig ränta om tio procent.

Långivarna har uttryckt sin avsikt att teckna units i den riktade emissionen
av aktier och teckningsoptioner (units) till styrelse och ledningsgrupp.

Beslut om riktad emission av aktier och teckningsoptioner (units) till
styrelse och ledningsgrupp
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst
1 341 794 aktier och 1 341 794 teckningsoptioner (units).

Rätt att teckna units ska tillkomma Jyrki Eklund, Hirvensalmen Satama Koy
(kontrollerat av Jochen Saxelin, medlem av ledningsgruppen), Johan Strömberg,
Jukka Räikkönen, Verwijnen&Verwijnen Oy (kontrollerat av Johannes Verwijnen,
medlem av ledningsgruppen), Innovisa AB (kontrollerat av Liselotte Hägertz
Engstam, styrelseordförande), Liselotte Bergmark, Peter Seeger, Per-Olof
Schroeder och Markku Pitkänen. En unit består av en (1) aktie och en (1)
teckningsoption. Teckningskursen är 3,40 kronor per unit vilket motsvarar
teckningskursen i företrädesemissionen Teckningsoptionerna emitteras utan
vederlag men kan bara tecknas i en unit. Teckning av units ska ske under
perioden 10 september - 26 september 2018. Betalning för tecknade och
tilldelade units ska erläggas samtidigt som teckning genom kvittning. Skälet
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom en
riktad kvittningsemission kan omvandla skulder till eget kapital.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till
en teckningskurs om 5,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 354 485 kronor
genom utgivande av högst 1 341 794 aktier. Förslaget medför vidare att högst
1 341 794 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 670 897 aktier.
Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att
ökas med högst 1 677 242,50 kronor.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler
inom den vid var tid gällande bolagsordningen.

Informationen är sådan som Aino Health AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s
marknadsmissbruksförordning. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef på Aino Health AB,
försorg klockan 08.30 CET den 15 augusti 2018.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av digitala lösningar och
processverktyg inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system
av plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade
kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och
engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet
blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO)
med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, som Certified Adviser.

kommunike_extra_stämma_2018
http://hugin.info/173359/R/2210824/860846.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.