Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Akelius Residential Property AB: kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till
årsstämma 2019-04-11 klockan 10:00,

Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2019-04-05,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal
biträden, högst två, till bolaget senast 2019-04-08.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller
via e-post till agm@akelius.se.

Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer,
adress,
telefonnummer,
aktieinnehav samt
eventuella biträden vid anmälan.
ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och
daterad fullmakt.

Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar
behörig firmatecknare.

Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre
giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.

Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande
behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i
god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma
(http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma).

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering,

upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter
och dina rättigheter,

se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter
på bolagets hemsida
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma
(http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma).

förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget
namn.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
2019-04-05 begära det hos sin förvaltare.

förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justeringsmän
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2018 samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018

8. beslut:
ads. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

adt. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

adu. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade
revisionsbolag

11. beslut om änding av bolagsordningen såvitt avser gränserna för
aktiekapitalet

12. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier

13. stämmans avslutande
beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Janson till
ordförande vid årsstämman.

punkt 8 b - vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om
högst 20 kronor per preferensaktie.

Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp
som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per
preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar föreslås 2019-05-03,
2019-08-05,
2019-11-05 respektive
2020-02-05.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2019-05-08,
2019-08-08,
2019-11-08 respektive
2020-02-10.
Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny
räkning.

punkt 9 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor, år
2018: 500 000 kronor, och

till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera, år 2018: 300
000 kronor.

Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.
Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd
räkning.

punkt 10 - fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade
revisionsbolag

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga
styrelsesuppleanter

samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars
Åhrman, till styrelseledamöter.

Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna
till ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att
omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för
bolaget.

För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att
auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

punkt 11 - beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser gränserna
för aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av valutan
och gränserna för bolagets aktiekapital samt

att beslutet ska omfatta ändring av bolagsordningen med innebörd att
ordalydelsen av § 4 ändras enligt följande:

"Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 000 euro och högst 400 000
000 euro."

punkt 12 - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020,

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier.
övrigt

Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 och 12 är giltiga endast om
beslut biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och
revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast
tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,

Svärdvägen 3 A, Danderyd och
på bolagets hemsida under adressen
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma
(http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsst%C3%A4mma).
Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,

dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget.

Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2019

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets
certifierade rådgivare, corp@avanza.se, +46-8-409 421 20.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/3302/2761777/1006174.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.