Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Aktiebolaget Fastator: Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 8 maj 2019 årsstämma i
Stockholm. Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Punkt 9c: Disposition av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas avseende
räkenskapsåret 2018, utan att samtliga fria vinstmedel ska balanseras
i ny räkning.

Punkt 10: Antalet styrelseledamöter samt revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem (5).

Stämman föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Punkt 11: Arvode till styrelsen, utskott och revisor

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelseledamöter som inte
uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska
utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 300 000
kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska ett årligt
arvode om sammanlagt 200 000 kronor utgå för arbete i bolagets
ersättnings- och revisionsutskott, att fördelas till de i utskotten
deltagande ledamöterna enligt styrelsens beslut. Ersättning till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag
för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall
styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig
och skälig.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade att välja följande personer till ledamöter:

Omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande.

Omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg och Anders
Mossberg som ordinarie ledamöter.

Punkt 13: Val av revisor

Stämman beslutade att omvälja nuvarande revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med Magnus Ivar Thorling som
huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

Punkt 14: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om oförändrade riktlinjer för lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i
den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön,
eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension.
Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn
till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen
revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och
baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla
med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt
kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska
vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande
lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till
pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa
riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och
avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det
fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Punkt 15: Riktlinjer för valberedning

Stämman beslutade om oförändrade principer för utseende av
valberedning:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets
röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda
en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i
augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation
som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den
ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om
inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning
utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut
vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av
styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv)
förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och
övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och
ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer
för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare
som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att
entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i
valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras så snart sådana skett.

Punkt 16: Godkännande av nyemission av aktier i Nordic PM AB

Stämman beslutade att godkänna en riktad nyemission av aktier i
Fastators dotterbolag Nordic PM AB, Org. Nr 556970-9727 (Nordic PM)
till Johan Paleovrachas, som beslutats i samband med Nordic PMs
förvärv av aktier i SSP Sthlm AB, Org. Nr. 556789-4646 (SSP), från
Paleovrachas.

Eftersom Paleovrachas är styrelseledamot i SSP, som är ett dotterbolag
till Fastator, omfattas nyemissionen i Nordic PM av 16 kapitlet
aktiebolagslagen (de s.k. Leo-reglerna) och den har därför gjorts
villkorad av att Fastators bolagsstämma godkänner den.

Nyemissionen i Nordic PM omfattar 4 945 aktier, till en teckningskurs
om 821 kronor per aktie. Sammanlagt betalar Paleovrachas 4 059 845
kronor för aktierna i Nordic PM, vilket motsvarar den köpeskilling
han erhållit från Nordic PM vid förvärvet av aktierna i SSP.
Emissionen sker på sedvanliga villkor och har baserats på externa
marknadsvärderingar av båda de berörda bolagen.

Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd
teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med
villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma
villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering därav.

Punkt 18: Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordning innebärande att
styrelsen ej längre ska ha suppleanter.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

070-515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD

svante.bengtsson@fastator.se

070-956 67 56

Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2019 kl
14.55 CET.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00,
certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/1570/2806964/1039937.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.