Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-25

Alcadon Group AB: Kallelse till årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020

Aktieägarna i Alcadon Group AB (publ), org. nr. 559009-2382,
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020
klockan 10.00 på Bolagets kontor adress Segelbåtsvägen 7, Stora
Essingen, Stockholm. Registrering påbörjas klockan 9:30.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken fredagen den 17 april 2020,

· dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Bolaget senast
måndagen den 20 april 2020 under adress Alcadon Group AB (publ), att:
Niklas Svensson, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm eller per telefon
08-657 36 86 (dagtid) eller via e-post till
niklas.svensson@alcadon.se.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift
om ombud och/eller ställföreträdare anges. Om aktieägaren avser att
medföra biträde till årsstämman, skall antal (högst två) och namn på
biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt
att delta i årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos
Euroclear senast fredagen den 17 april 2020. Aktieägare bör i god tid
före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad
fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år,
dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre
tid, maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.alcadongroup.se. Den som företräder juridisk
person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter (i original) och
registreringsbevis (bestyrkt kopia), ska i förekommande fall insändas
i god tid före årsstämman till Bolaget per brev enligt adressen ovan.

Anmälnings- och fullmaktsformulär kan laddas ner från Bolagets
webbplats.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. beslut dels om disposition beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen, dels förslag till utdelning,
och

c. beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

9. Redogörelse för valberedningens principer och arbete.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer.
11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut beträffande principer för tillsättandet av valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

16. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

17. Avslutande av årsstämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID PUNKT 2 OCH 10-13 ENLIGT OVAN.

För information om valberedningens sammansättning och arbete inför
årsstämman 2020 hänvisas till - "Valberedningens förslag och yttrande
till årsstämman i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020", som
kommer att publiceras på Bolagets webbplats, www.alcadongroup.se, så
snart valberedningens arbete är slutfört.

Punkt 2. Val av ordförande vid årsstämman.

Valberedningen, som består av Stefan Charette (valberedningens
ordförande), Anders Bladh, Pierre Fors, Tedde Jeansson, Mikael Vaezi
och Jonas Mårtensson, föreslår att Jonas Mårtensson utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till fyra
personer.

Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, att
antalet revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall
vara en.

Punkt 11. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningens föreslår följande arvoden:

· Styrelsens ordförande: 300 000 kronor.
· Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolagets koncern: 150
000 kronor per ledamot.

Arvode skall ej utgå för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att eventuellt arbete utöver ordinarie
styrelsearbete skall ske på marknadsmässiga grunder och vara
överenskommet direkt mellan Bolaget och den ledamot det berör. Inget
arvode utöver ordinarie styrelsearvode har utbetalats under 2019.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt redovisade och godkända
kostnader.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen förblir oförändrad
och att omval sker av nuvarande styrelseleamöterna Pierre Fors, Jonas
Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge. Pierre Fors föreslås bli
omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår, på rekommendation av Bolagets styrelse, omval
av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som
Bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2021. Grant Thornton har
meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag
kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att fortsätta
vara huvudansvarig revisor.

Presentation av nuvarande ledamöter framgår av Bolagets årsredovisning
2019 samt på Bolagets webbplats. Valberedningens fullständiga
förslag, yttrande och motivering samt hur valberedningens arbete har
bedrivits finns på Bolagets webbplats.

Punkt 13. Beslut beträffande principer för tillsättandet av
valberedning.

Alcadon Groups arbete med bolagsstyrning är till stora delar
inspirerat av Koden. Koden anger att valberedningen är bolagsstämmans
organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- och
arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för
nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur
de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse. Valberedningen
för Alcadon Group AB har inför årsstämman 2020 utsetts enligt de
principer som beslutades vid årsstämman 2019 vilket bland annat
innebär att;

· Styrelsens ordförande ska senast den 14 oktober 2019 sammankalla
de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de
tre största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan har ägt rätt att
utse en ledamot var till valberedningen.

· Därutöver ska styrelsens ordförande vid tidpunkten för
konstitueringen av valberedningen ingå i valberedningen.

Bolagets arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av
svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen föreslår därför att
årsstämman beslutar om inrättande av en valberedning enligt följande
principer.

Styrelsens ordförande ska årligen senast den 15 oktober sammankalla de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de
tre största ägargrupperna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse
en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största
aktieägarna eller ägargrupperna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen skall nästa aktieägare eller ägargrupp i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till
valberedningen fram till det att den tionde största
ägaren/ägarkonstellationen och samtliga ägare/ägarkonstellationer som
representerar mer än 5% av Bolagets aktier tillfrågats. Om färre än
tre ledamöter kunnat rekryteras via detta förfaringssätt, kan
valberedningen bestå av som minst två personer. Därutöver ska
styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall
inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är
sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till
ordförande i valberedningen ska en ägarrepresentant utses.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning skall
offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Valberedningen skall årligen konstitueras med utgångspunkt från känt
aktieägande i Bolaget per den 31 augusti. Om väsentliga förändringar
sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande kan också
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan
alternativt att valberedningens ordförande kan föreslå adjungering
till valberedningen. Förändringar i valberedningen skall
offentliggöras omedelbart.

Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till
val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets
styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga
ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och
arvode till revisor, beslut om principer för utseende av valberedning
samt förslag till ordförande vid årsstämman.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
skall ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande,
belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter
och resekostnader eller andra kostnader som erfordras för att
valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för valberedningens uppdrag och hur
valberedningens skall utses och arbeta föreslås gälla tillsvidare
till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 8b, 14-15 ENLIGT OVAN.

Punkt 8b. Beslut dels om disposition beträffande vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen, dels förslag till utdelning.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019. Styrelsen vill
med sitt förslag säkerställa beredskap att kunna gen...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.