Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Alcadon Group AB: Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 24 april 2020

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen 2019 framlagd
resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Stämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt
styrelsens förslag. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för
2019. I ny räkning överförs 116 073 881 kr.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de under året
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman besluta om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas
Mårtensson, Stefan Charette och Marie Ygge samt nyval av Lars
Engström. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande för
tiden intill årsstämman 2021.

Styrelsearvode

Valberedningens tidigare förslag om höjningar av arvodena ändrades
till följd av att ledamöterna bett om att få avstå från höjningarna,
varpå förslaget blev att behålla arvodena oförändrade.

Stämman beslöt således i enlighet med valberedningens reviderade
förslag:

· Att styrelsens ordförande ersätts med 280 000 kronor (oförändrat),
· Att övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ersätts med
140 000 kronor per ledamot (oförändrat).

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget
Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill
årsstämman 2021. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor
och partner Daniel Forsgren kommer fortsätta vara huvudansvarig
revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av
valberedning, (för fullständiga principer se bolagets hemsida).

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att löner och övriga ersättningsvillkor för
ledningen skall vara marknadsmässiga. Rörlig ersättning/bonus ska ha
ett förutbestämt tak och baseras på fastställda resultatmål och andra
nyckeltal. Rörlig del/bonus får maximalt uppgå till 50 procent av den
fasta ersättningen, (en fullständig redogörelse av beslutet finns på
bolagets hemsida).

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier
till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent
av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska
innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot
kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller
kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.
Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i
arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt
kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv.
Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om
riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv
utan då syftet mer är att säkra bolagets likviditet.

Stockholm fredagen den 24 april 2020

Alcadon Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Stockholm den 24 april 2020

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD

Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Telefonnummer: +46 8-463 83 00

E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2020 kl. 13:00.

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan
starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter
inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns
idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och
Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo, Sandefjord, Hamar,
Bergen samt Mosjoen i Norge. Bolaget har även
försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64
Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00 E-post: info@alca.se webb: www.alcadongroup.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alcadon-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/14645/3096345/1235607.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.