Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-20

Alfa Laval: Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) (org.nr. 556587-8054) kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 kl. 16.00 på Scandic Star
Lund, Gastelyckan, Glimmervägen 5, i Lund. Inregistrering till
stämman sker från kl. 15.30. Efter stämman bjuds på lättare
förtäring.

Program för aktieägare

I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se
produktionen av plattvärmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen
börjar med samling vid Scandic Star Lund, senast klockan 13.30.
Bussar kommer sedan att transportera besökarna till
produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen.
Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen
ska ske i samband med anmälan till årsstämman.

13.30 Buss avgår från Scandic Star Lund till Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund
15.00 Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen
15.30 Inregistrering till årsstämman påbörjas
16.00 Årsstämman öppnas

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
per tisdagen den 16 april 2019, och

· dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB - jämte eventuella
biträden (dock högst två) - senast tisdagen den 16 april 2019, gärna
före kl. 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom
tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan
tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd tisdagen den 16 april
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren.

Anmälan

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

· per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund,
· per e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com,
· på hemsida: www.alfalaval.com/sv/investerare, eller
· per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst
två) uppges. Vid anmälan ska också anges önskemål om att delta i
visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast
vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som
vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte
anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Blankett för
fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00
Lund och finns också tillgänglig på bolagets hemsida,
www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/. Ombud eller
ställföreträdare för juridisk person ska dessutom överlämna
registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta
inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas in (dock ej
i elektronisk form) till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som
bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast den 17 april
2019 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistreringen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning för stämman.

5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Redogörelse av verkställande direktören.

8. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott.

9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns
yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

10. Beslut

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Redogörelse för valberedningens arbete.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger
utses till ordförande vid årsstämman 2019.

Punkt 10 (b)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2018 med fem (5)
kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås
fredagen den 26 april 2019. Om stämman beslutar enligt detta förslag,
beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s
försorg torsdagen den 2 maj 2019.

Punkt 12 -14

Valberedningens förslag är enligt följande:

Punkt 12: Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två.

Punkt 13: Arvodet till styrelsen föreslås vara 5 845 000 kronor (5 035 000 kronor) att fördelas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande:

1 750 000 kronor (1 675 000 kronor)
· Ordförande
585 000 kronor (560 000 kronor)
· Övriga ledamöter

Förutom det föreslagna arvodet till styrelseledamöter föreslås även
att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter som är
ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna
arvodena är följande:

+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |200 000 kronor (175 000 kronor)|
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ledamot i |125 000 kronor (125 000 kronor)|
|revisionsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ordförande i |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+
|Tillägg för ledamot av |50 000 kronor (50 000 kronor)|
|ersättningsutskottet | |
+--------------------------+--------------------------------------+

Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2018.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Finn
Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Anna Ohlsson-Leijon och Henrik
Lange för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Nyval föreslås av
Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen. Margareth Øvrum har avböjt
omval.

Heléne Mellquist är för närvarande verksamhetschef för Volvo
Lastvagnar, Area International. Från och med den 1 april i år kommer
hon att övergå till att vara ansvarig för Area Europe. Heléne har
lång erfarenhet inom Volvo-koncernen där hon har haft olika ledande
befattningar, såsom ekonomichef och ett flertal direktörstjänster.
Hon har även varit verkställande direktör i TransAtlantic AB. Heléne
Mellquist är för tillfället styrelseledamot i Cavotec och Thule
Group.

Maria Moræus Hanssen är sedan 2018 verkställande direktör i DEA
Deutsche Erdoel. Moræus Hanssen har lång erfarenhet inom Norsk Hydro,
Statoil och Aker där hon har haft olika ledande befattningar samt
direktörstjänster.

Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i
styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör
i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt
valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Laval AB:s hemsida,
www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av auktoriserade revisorerna Staffan Landén och
Karoline Tedevall till bolagets revisorer för det kommande året, det
vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Valberedningen
föreslår vidare omval av auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och
Nina Bergman till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året,
det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 15

Styrelsen vill i kallelsen göra en del förtydliganden avseende
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, bland
annat baserat på synpunkter från aktieägare. Avsikten är att
tydliggöra principerna för ersättningsfrågorna och villkoren för den
rörliga ersättningen. Bland annat har möjligheten till kvalitativt
uppställda mål tagits bort från den individuella årliga rörliga
ersättningen (punkt 15.4 (i) nedan) och mål och maximalt utfall för
det långsiktiga incitamentsprogrammet förtydligats (punkt 15.4 (ii)
nedan).

Styrelsen föreslår härmed att stämman beslutar att anta följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Omfattning

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt
koncernledningen.

Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande
befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av
stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande
befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta
utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är
konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. För det fall
styrelsen frångår riktlinjerna med anledning av särskilda skäl ska
dessa skäl tydligt motiveras.

2. Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds

Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en
marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en
kompetent företagsledning. Nivåerna på ersättning jämförs på
regelbunden basis med andra företag som verkar på samma marknader för
att säkerställa en marknadsmässig ersättning. Styrelsen har inom sig
inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av
årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och
anställningsvi...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.