Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

ALM Equity AB: ALM Equity AB - Bokslutskommuniké 2019

FINANSIELLA NYCKELTAL    2019
okt - dec  2018
okt - dec 2019
jan - dec 2018
jan-dec
Omsättning  (Mkr)   828 1 140 1 681 2 314
Rörelseresultat (Mkr)   147 88 139 106
Periodens resultat (Mkr)   306 55 434 5
Rörelsemarginal    18% 8% 8% 5%
Resultat per stamaktie före utspädning (kr) 18,79 2,51 19,79 -5,24
Resultat per stamaktie efter utspädning (kr) 18,77 2,51 19,79 -5,24
Eget kapital (Mkr)   3 310 2 138 3 310 2 138
Likvida medel (Mkr)   699 390 699 390
Eget kapital per stamaktie (kr)   101,28 36,53 101,28 36,53
Eget kapital per preferensaktie (kr)   120,00 120,00 120,00 120,00
Avkastning på eget kapital    40% 10% 11% -3%
Soliditet    39% 31% 39% 31%
           
VERKSAMHETEN*          
Antal enheter i total projektportfölj    ?13 502 11 837 13 502 11 837?
Antal produktionsstartade enheter   78 62 466 100
Antal enheter i produktion    881 1 318 881 1 318
Antal sålda enheter    21 7 69 47
Antal sålda enheter till förvaltning   - - 908 244
Försäljningsgrad i produktion    82% 84% 80% 84%
Antal enheter levererade till marknaden 156
75
295
419
Antal enheter levererade till förvaltning 190
- 557
-
Antal enheter i förvaltning   945
387 945
387
           
* Alla enheter är angivna inklusive delägarskap.      

Väsentliga händelser under oktober ? december

* ALM Equity beslutar att ändra redovisningsprinciper avseende
konsolidering och intäktsredovisning för bostadsrättsföreningar och
förvaltningskoncerner.
* Under kvartalet vann ALM Equity markanvisningar i Barkarby centrum,
Järfälla och Karlsviks strand i Stockholm.
* Avyttrade tomtområde i Skölsta, Uppsala till ett värde om 55 Mkr, ALM
Equitys ägarandel uppgår till 100 procent.
* Avyttrade delar av projektet Kista Square Garden till Klövern, ALM
Equitys ägarandel efter försäljningen uppgår till 50 procent.

Väsentliga händelser januari ? september

* Avyttrade 20 procent i projektet Södra Häggvik till investerare,
motsvarande 206 Mkr. ALM Equitys ägarandel efter försäljningen uppgår
till 60 procent.
* Affärsområdena Finansiering och Förvaltning slöt överenskommelse med
investerare som förband sig att finansiera och förvärva nyproducerade
enheter för förvaltning om totalt 888 enheter till ett värde av cirka
1,5 Mdkr.
* Genomförde kompletteringsförvärv av ytterligare 2,5 procent i
projektet Slipskäraren, Telefonplan. ALM Equitys ägarandel efter
förvärvet blev 58,8 procent. Köpeskillingen uppgick till 22,6 Mkr och
erlades i form av nyemitterade preferensaktier i ALM Equity.
Nyemissionen av preferensaktier genomfördes med en teckningskurs på
109 kronor per aktie, motsvarande 207 222 nya preferensaktier.
* Tilldelats markanvisning i Årstafältet, Stockholm, med en preliminär
byggrätt om cirka 12 500 kvm BTA. ALM Equitys ägarandel uppgick till
100 procent.
* Avyttrade 204 enheter till Kopparnäset ämnade för förvaltning i
projekt Lignum vid Telefonplan, Stockholm. Betalningen för bostäderna
ingick i en reglering av skuld mellan parterna.
* Beslutade om en riktad nyemission (kvittningsemission) av 1 285 926
preferensaktier med en teckningskurs om 96,94 kronor per ny
preferensaktie. Teckningsberättigade var Kopparnäset
Kapitalförvaltning AB och betalning för aktierna skedde genom
kvittning av skuld mellan parterna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

* Marknadsvärdering av byggrättsportföljen visar på ett övervärde i den
totala portföljen omfattande cirka 2,5 Mdkr varav ALM Equitys andel
uppgår till cirka 2 Mdkr.
* Byggstart av 451 enheter i Södra Häggvik ämnade för affärsområde
Förvaltning.
* Affärsområde Förvaltning har tecknat hyresavtal avseende hotell i
Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år med ett årligt
driftnetto beräknat till cirka 26 Mkr.
* Styrelsen föreslår utdelning av 1 preferensaktie per 100 stamaktier
genom en fondemission istället för kontantutdelning, vilket motsvarar
ett inlösenvärde på 1,20 (1,20) kr per stamaktie. Styrelsen föreslår
vidare 8,40 (8,40) kr i utdelning kontant per preferensaktie att
utbetalas med 2,10 (2,10) kr kvartalsvis.

VD har ordet

FASTIGHETSBOLAG MED ÖPPNA DÖRRAR

ALM Equity har sedan starten 2006 arbetat i huvudsak med projektutveckling
inom bostadsbyggande. Grundaffären har varit att erbjuda effektiva bostäder
i bostadsrättsföreningar med närhet till allmänna kommunikationer. I spåren
av låga räntor och stor bostadsbrist började den marknaden att leva sitt
eget liv, inte minst med kraftigt stigande priser för kunderna. Ökade
priser och lån ledde till ökad reglering i form av skärpta kreditvillkor
vilket blev ett effektivt hinder för en fungerande marknad och slutligen
ett minskat byggande.

Ny marknad, ny organisation

För ALM Equity ledde detta till omstrukturering av både hur vi definierade
vår marknad och hur vi organiserade oss som bolag. Vårt arbete med att
utveckla husprojekt fortsatte, i huvudsak med bostäder, men via
hyresbostäder anpassade vi oss till att många inte kunde köpa sin bostad.
Vi skapade en finansiell modell som gjorde det möjligt att låna det kapital
som behövdes under byggtiden och som också gjorde det möjligt att behålla
hälften av byggnationen när den var klar. Vårt affärsområde Finansiering
har varit en viktig faktor i vår omdaning.

Vi hade också konstaterat att bostadsbristen inte bara drabbade enskilda
personer utan också företag och institutioner som inte kunde anställa de
personer som de önskade eftersom dessa inte hade någonstans att bo. Det la
grunden för affärsområde Förvaltning som kan hantera uthyrningen av de
bostäder som vi bygger, antingen styckvis, i paket om tiotals bostäder
eller hela hus.

Vi har goda erfarenheter av att arbeta med byggkonsulter genom ett delägt
bolag. Den utveckling vi såg framför oss ledde till att vi idag har ett
helt eget byggföretag inom Construction Management som projekterar, handlar
upp och leder många av våra byggprojekt.

Fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och den mest krävande perioden
är förstås under byggtiden när det bara är utgifter. Vi har i många år
delat med oss av våra projekt till investerare som stått för en stor del av
startkapitalet. Det har varit en fruktsam kombination som vi under det
senaste året utvecklat vidare. Goda kontakter med olika delar av
kreditmarknaden är väsentligt för att fortsätta utveckla
samhällsinfrastruktur. För närvarande har vi flera projekt med klara
bygglov som skulle kunna startas men där många finansiella institutioner
tar tid med att ställa om mot hyresmarknaden på grund av tungt internt
arbete vad gäller bland annat regelefterlevnad. Förhoppningsvis kan
processerna snabbas upp genom att nya aktörer kommer in på marknaden. Då
kan 2020 bli ett märkesår i form av rekordmånga startade projekt.

 

Byggrätternas övervärde, 200 kronor per aktie

En grundbult för vår verksamhet är vårt lager av byggrätter som köpts under
en följd av år. Vi har bland annat varit mycket angelägna om att förvärva
objekt med goda kommunikationer och det har visat sig ge en god utveckling
redan innan exploatering. Vi har låtit värdera hela portföljen inför
bokslutet och resultatet visade på ett övervärde på 2,5 Mdkr. 2 Mdkr
tillfaller ALM Equitys stamaktieägare vilket motsvara cirka 200 kr per
aktie och 500 Mkr tillfaller våra partners och investerare i våra projekt.

Av historiska skäl består vårt innehav av byggrätter till övervägande del
av bostäder. Men i takt med att vi utvecklar inte bara enstaka fastigheter
utan hela områden kommer inslaget av olika typer av kommersiella ytor
sannolikt att öka. I Häggvik bygger vi förutom bostäder även ett hotell. I
Kista blir det bostäder, kontor och hotell. I The Brick bygger vi 7 000 kvm
lokaler för olika när- och samhällserviceverksamheter.

Förutom att kommersiella ytor kan vara intressanta förvaltningsobjekt ökar
också attraktiviteten om det i bostadsområdet finns ett gym, bra
restauranger eller olika typer av servicebutiker. Det har vi märkt
speciellt vid uthyrning av bostäder till olika företag.

Finansinspektionens intresse för redovisning av bostadsutveckling påverkar
branschen. ALM Equity ändrar från och med 2019 sin redovisning enligt IFRS
vilket följer den linje Finansinspektionen förespråkat. De ändrade
principerna innebär att såväl bostadsrättsföreningar som delägda
fastighetsförvaltningsbolag kommer att konsolideras i våra räkenskaper.

 

Stabilare, lönsammare, bättre

ALM Equity har på kort tid förändrats radikalt - från ett
bostadsutvecklingsbolag till ett bolag som utvecklar, bygger, äger och
förvaltar fastigheter. Detta syns nu tydligt i vår balansräkning. 9 900
bostäder av vår portfölj på 13 500 bostäder har ritats om till
hyresbostäder vilket motsvarar nära 73%. Vi tror att vårt nya ALM Equity
med detta ska bli bättre på flera sätt:

Stabilare eftersom verksamheten vilar på flera ben.

Lönsammare eftersom vi behåller delar av ägandet i de fastigheter vi
utvecklat och därigenom får del i framtida värdestegring och även löpande
förvaltningsintäkter.

Bättre genom att leverera bostäder som uppfyller våra kunders förväntningar
både nu och under många år framöver.

Vi fortsätter att hålla dörren öppen för både flexibilitet och affärer.

Joakim Alm, VD
Stockholm 27 februari 2020

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 ? 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling
och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för
förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala
tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med
kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: 
certifiedadviser@penser.se
<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8cP0DrO-MwuGmM_3-lCs6FQo9x3wH......

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.