Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-13

ALM Equity AB: Kommuniké från årsstämma i ALM Equity AB (publ)

Årsstämma har hållits i ALM Equity AB (publ) torsdagen den 13 juni 2019
varvid följande beslut fattades:

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret
2018 samt styrelsens förslag om utdelning. Utdelning ska ske till
preferensaktieägarna med åtta kronor och fyrtio öre (8,40) per
preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om två kronor och tio
öre (2,10) per preferensaktie, vilket motsvarar en total utdelning om
70.818.745,20 kronor på befintliga preferensaktier. Avstämningsdagar är
sista vardagen i juni, september och december 2019 samt sista vardagen i
mars 2020. Därutöver ska de nya preferensaktier som enligt beslut på
stämman emitteras genom fondemission och sådana aktier som kan komma att
emitteras med stöd av det bemyndigande som lämnades på stämman ge rätt till
utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,10 kronor med
närmast följande avstämningsdag. Ingen utdelning sker till stamaktieägarna
utan resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för det gångna året.

Styrelsearvodet fastställdes till 180 000 kronor, varav ordföranden ska
erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter, som ej är anställda av bolaget,
ska erhålla 40 000 kronor vardera. Arvode till revisorn ska utgå enligt
löpande godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Wideroth, Johan Unger, Gerard
Versteegh, Johan Wachtmeister och Joakim Alm. Maria Wideroth omvaldes som
styrelsens ordförande.

Ernst & Young valdes som bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade om en fondemission genom vilken bolaget ger ut 101 546
 preferensaktier innebärande att bolagets aktiekapital ökas med
1 015 460 kronor. Vid fondemissionen förs medel över från fritt eget
kapital till aktiekapitalet. Fondaktierna ska fördelas till stamaktieägarna
varvid etthundra (100) stamaktier berättigar till en (1) ny preferensaktie.
Överskjutande fondaktierätter (d.v.s. de stamaktieägare vars
stamaktieinnehav inte är jämnt delbart med 100) kommer att säljas genom
bolagets försorg och köpeskillingen betalas ut till berörda stamaktieägare.
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från den dag då de tas
upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Avstämningsdagen för
deltagande i emissionen ska vara den 3 juli 2019. 

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000
preferensaktier innebärande en aktiekapitalökning om högst 30 000 000
kronor. Emission ska kunna ske kontant, med villkor att nya aktier ska
betalas med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt med villkor
enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Emission ska kunna ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas
vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma. Skälet till
att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att bolaget ska kunna
finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller åstadkomma en
ökad ägarspridning.

Valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning och
instruktionerna till densamma antogs av stämman.

Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande
befattningshavare fastställdes.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, +46 733 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är ett fastighetsutvecklingsbolag (Real Estate
Developer). Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar, förvaltar, bygger
och säljer projekt, framförallt bostäder. ALM Equitys aktie är listad på
NASDAQ First North med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet
ALM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00,
E-post:certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.