Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-02

ALM Equity AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ALM Equity AB (publ)

Extra bolagsstämma har den 2 december 2020 genomförts i ALM Equity AB (publ), org. nr 556549-1650 ("Bolaget") genom enbart poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fattade i huvudsak följande beslut:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna Bolagets dotterbolags, Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("Dotterbolaget"), förvärv av samtliga aktier i Fyrlotsen Holding AB ("Transaktionen"). Beslutet har fattats mot bakgrund av följande.

Dotterbolaget har den 17 september 2020 ingått avtal om förvärv av aktiebolag innehållande 29 fastighetsprojekt ("Förvärvsavtalen") med Bolaget och ett antal investerare som säljare. Ett av Förvärvsavtalen avser Transaktionen och har ingåtts bland annat med säljarna Total Telecom PABX i Stockholm AB, org.nr. 556625-4172 ("Total Telecom") och Hemvid Bostad Fastighets AB, org.nr. 556947-8703 ("Hemvid") (härefter gemensamt "Säljarna"). Då Joakim Alm, styrelseledamot och innehavare av en röstmajoritet i Bolaget, äger 100 procent av aktierna i Total Telecom och cirka 33 procent av aktierna Hemvid Bostad Holding AB, org. nr 556947-8703, som i sin tur äger 100 procent av aktierna i Hemvid samt är styrelseledamot i Hemvid, är Säljarna närstående i den mening som avses i Aktiemarknadsnämndes uttalande 2019:25. Värdet för Transaktionen uppgår vidare till cirka 2 procent av koncernens värde och Transaktionen ska därmed, enligt god sed, godkännas på bolagsstämma i Bolaget (i egenskap av moderbolag till Dotterbolaget).

Stämman beslutade vidare, i egenskap av moderbolag och i enlighet med reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), att godkänna beslut i Dotterbolaget om riktad nyemission av högst 1 841 175 preferensaktier, mot bakgrund av att vissa av tecknarna är närstående till Dotterbolaget. Nyemissionen innebär att Dotterbolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 73 647 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma utvalda investerare som tecknat Förvärvsavtalen om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter (Esplanaden, Ängshusen och Fyrlotsen). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra Dotterbolaget nya strategiska aktieägare samt kapital i syfte att stärka Dotterbolagets framtida finansiella flexibilitet.

Teckningskursen har fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och Dotterbolaget och ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckning och betalning för de tecknade aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant, men får trots detta, för det fall styrelsen i Dotterbolaget så medger enligt förutsättningarna i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, ske genom kvittning. De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Tilldelningen av preferensaktierna är villkorad av att tillträde enligt Förvärvsavtalen sker. De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet. Styrelsen i Dotterbolaget, eller den styrelsen i Dotterbolaget anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27
 

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.