Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-26

Alpha Acquisition AB offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i ZetaDisplay

Hanover Active Equity Fund II S.C.A. SICAV-RAIF (“Hanover-fonden”)[1] lämnade genom Alpha Acquisition AB (“Alpha Acquisition” eller “Budgivaren”) den 28 juni 2021, ett rekommenderat ovillkorat kontanterbjudande till aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) (“ZetaDisplay” eller “Bolaget”) avseende samtliga sina aktier i ZetaDisplay (”Erbjudandet”). Den 21 juli 2021 offentliggjorde Budgivaren att Budgivaren förvärvat aktier från större aktieägare i ZetaDisplay och att Erbjudandet i och med detta övergått till ett budpliktserbjudande. ZetaDisplays stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet “ZETA”.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på Hanover-fondens hemsida (https://www.hanoverinvestors.com/microsite-disclaimer-ensw) och Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se).

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 27 juli 2021 och avslutas den 3 september 2021. Alpha Acquisition förbehåller sig rätten att, vid ett eller flera tillfällen, förlänga acceptperioden. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av redovisningen av likvid till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer i så fall att offentliggöras genom pressmeddelande från Alpha Acquisition i enlighet med gällande lagar och regler.

Redovisningen av likvid beräknas påbörjas omkring den 10 september 2021.

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: https://www.hanoverinvestors.com/microsite-disclaimer-ensw.

För media-förfrågningar vänligen kontakta: Fred Lundqvist

Telefon: +44 (0) 20 7766 8400

Mobil: +44 (0) 7799 415 679

Email: flundqvist@hanoverinv.com

Denna information är sådan information som Alpha Acquisition är skyldigt att offentliggöra enlighet enligt Nasdaq Stockholms takeover-regler och lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juli 2021 kl. 08:45 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Alpha Acquisition kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Alpha Acquisition kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden “bedöms”, “avses”, “förväntas”, “tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Alpha Acquisitions och ZetaDisplays kontroll.

[1] En investeringsfond som förvaltas av Hanover Investors Managements (Malta) Limited (“Hanover”).

Bifogade filer


Alpha Acquisition AB offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i ZetaDisplay

Författare MFN