Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

AlphaHelix Molecular Diagnostics: Kallelse årsstämma

Aktieägarna i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 21:e maj 2019 kl. 14.00 i bolagets
lokaler i Nacka; Västra Finnbodavägen 4B.

RÄTT ATT DELTAGA
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 15:e maj 2019. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera
sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut, måste denna dag
tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget
namn. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid.

ANMÄLAN
Förutom den ovan nämnda registreringen måste anmälan om deltagande
göras till bolaget senast onsdagen den 15:e maj kl 12.00 under adress
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB, Att. Mattias Molin, Västra
Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka eller via e-post
mattias.molin@alphahelix.com. Vid anmälan skall uppges namn, adress,
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt
eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör
fullmakten i original samt bestyrkta kopior av registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar insändas före stämman.

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna
och verkställande direktör

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande (punkt 1)
Årsstämman föreslås välja Mattias Molin till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöter samt revisorsarvoden
(punkt 11)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelseledamot som
inte är anställd i bolaget utgår med 50 000 SEK.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman föreslås välja om sittande styrelse. Förslag till stämman
är vidare att revisionsbolaget Baker Tilly Umeå AB med huvudansvarig
revisor Åsa Dahlgren, väljs som revisor intill slutet av årsstämman
2020.

Bemyndigande, nyemissioner (punkt 13)
Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission
av sammantaget högst 10 566 483 aktier, d.v.s. motsvarande sammanlagt
högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet vid dagen för denna
kallelse. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan
företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot
apport. Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen
att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv eller annan
utveckling av verksamheten.

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som
är nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt
aktiebolagslagen 8 kap 54 (p 13) samt styrelsens fullständiga förslag
hålls tillgängliga hos bolaget samt på Spotlight Stock Market senast
tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar
och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga
på stämman.

Nacka i april 2019

Styrelsen

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom
dotterbolaget AlphaHelix Technologies AB instrument för snabba
DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en etablerad
distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan
1975.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alphahelix-molecular-diagnostics/r/kallelse-a...
https://mb.cision.com/Main/11549/2796287/1031533.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.