Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Alteco Medical: Delårsrapport 2020-01-01 - 2020-03-31

Sammanfattning

Första kvartalet 2020-01-01 till 2020-03-31

· Nettoomsättning uppgick till 1 704 822 SEK (938 294).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 890 293 SEK
(-2 170 906).

· I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade
utvecklingsarbete om -738 149 SEK (0).

· Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,04).
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -2 431 465 SEK
(-2 993 199).

· Soliditeten uppgick till 75 % (82 %)
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 50 037 618 aktier
per 2020-03-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Årsstämma 2020-05-14

Delårsrapport Q2 2020-08-14

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020 och efter dess slut

· Distributörsavtal med BBraun i Italien tecknas

· Distributörsavtal med Nikkso tecknas avseende Thailand

· Alteco genomför en riktad nyemission

· Distributörsavtal tecknas avseende Indien

· Exklusivt distributörsavtal tecknas i Ryssland

· Vilken roll har Alteco LPS Adsorber vid behandling av ICU Covid 19
patienter

· Alteco tecknar distributörsavtal i Israel

· Alteco avslutar studie på hjärt-kärl patienter i Tyskland

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets omsättning för första kvartalet uppgick till 1 704 822 SEK
(938 294), vilket är en ökning med 82 %. Bruttovinstmarginalen ökade
och uppgick till 79 % (64 %) och beror på ökad intäkt per produkt.

Försäljningskostnaderna uppgick till -1 398 778 SEK (-1 396 916).

Administrationskostnaderna uppgick till -1 154 780 SEK (-1 108 373).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -1 725 352 SEK
(-329 525). I beloppet år 2020 ingår en engångsnedskrivning om 738
149 SEK och ökningen i övrigt beror på investeringar inom det
regulatoriska området.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 890 293 SEK (-2
170 906).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2020 till
630 054 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent
och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 7 750 996 SEK och bestod
främst av kassa och bank om 4 202 115 och kundfordringar om 1 670 189
SEK.

Eget kapital per 2020-03-31 uppgick till 6 757 179 SEK och soliditeten
är 75 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 195 856 SEK och utgjordes
främst av leverantörsskulder om 1 119 924 SEK och upplupna kostnader
om 892 454 SEK.

CEO Fredrik Jonsson kommenterar

Omsättningen under Q1 2020 ökade med 82% i förhållande till samma
period 2019. Bruttovinsten har också? förbättrats kraftigt och ligger
på 79 % jämfört med 64 % föregående år vilket beror på? ökad intäkt
per produkt. Detta är en direkt följd av att vi ökat våra insatser på
de marknader där vi har etablerade relationer samt ett gynnsamt
försäljningspris.

Kvartalets siffror visar att vår satsning på en ökad aktivitet i vårt
försäljnings- och marknadsföringsarbete ger resultat. Detta arbete
kommer att utvecklas och intensifieras under året, med förhoppningar
om fortsatta försäljningsframgångar, både på etablerade och nya
marknader.

Den globala pandemin påverkar naturligtvis också bolaget och våra
återförsäljare, då vi inte kan vara lika aktiva ute hos våra kunder
som planerat. Detta leder till svårigheter att bearbeta nya kunder.
Dock har det hitintills kunnat kompenseras med en aktiv
onlinestrategi, framför allt hos befintliga kunder.

Internationella studier har visat på att dödsorsaken i COVID-19 till
viss del beror på sepsis. COVID-19 har visat sig utlösa
cytokinstormar, vilket föranlett akut organsvikt och att fler
patienter än man förväntat sig hamnat i akut dialysbehandling.
Vetenskaplig dokumentation beskriver att det är endotoxin som är
triggern i utlösandet av cytokinstormar och att immunförsvaret
utsätts för extra komplementaktivering genom extrakorporeala
behandlingar (respiratorer, ECMO och CCRT behandling). Detta talar
teoretiskt för att borttagande av den utlösande faktorn endotoxin,
från blodbanan, kan förhindra ett eskalerande förlopp till septisk
chock och organsvikt samtidigt som det kan hjälpa immunförsvaret att
försvara sig gentemot viruset. Denna relativt nya informationen har
haft en direkt påverkan på intresset från nya och redan etablerade
återförsäljare och sjukhus. Dock är det för tidigt att förutspå hur
Covid-19 sjukdomen kommer att påverka framtida försäljning.

Fredrik Jonsson

CEO, Alteco Medical AB

Målgrupper

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna
intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100
procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta
dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora
medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad
intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV,
lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket
stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att
förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka
170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna
drabbas av translokation av bakterier från mag-tarmkanalen in i
blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av
endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor
utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om
cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp
stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en
hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av
translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan
och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000
operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet
utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög
risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter
per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som
består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt
framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så
sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för
organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den
bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota
patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de
patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av
gramnegativa bakterier.

Bolaget har levererat fler än 6 000 produkter och hittills har
samtliga behandlingar genomförts utan några rapporterade
produktrelaterade biverkningar.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på Spotlight Stock Market, tidigare
AktieTorget, under mars 2014. Spotlight Stock Market driver en
handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2020 uppgick antalet aktier i
Alteco till 50 037 618. Det finns inga utestående optioner eller
optionsprogram. Styrelsen erhöll genom beslut på årsstämman ett
bemyndigande om att besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär
utgivande av, maximalt en ökning om 10 % baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet som fanns vid årsstämman.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som
bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt
Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1
(K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 14 maj 2020

Styrelsen

[1] www.world-sepsis-day.org

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på
telefon 0708-766 444, fredrik.jonsson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020.

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande
blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor
avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-,
bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett
starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis.
Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den
bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en
inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar
effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av
gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten
har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården
utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande
intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper,
breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom
hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO
(extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa
patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska
endotoxiner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alteco-medical/r/delarsrapport-2020-01-01---2...
https://mb.cision.com/Main/11609/3112407/1247997.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.