Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Alteco Medical: Kommuniké från årsstämma i Alteco Medical AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Alteco Medical AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade
även om ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande
direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med
sammanlagt 325 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt
följande; styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var
och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor.
Vidare beslutade stämman att en revisor ska utses och att ingen
revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Anders Althin, Ugo Grondelli, Olof Stocksén och
Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande
beslutades omval av Anders Althin. Vidare beslutade stämman att
bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som
hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att minska aktiekapitalet för täckande av förlust på
följande sätt:

· Bolagets aktiekapital ska minskas med 2 501 880,60 kronor.
· Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår per 2020-03-31 till 10 007 523,60 kronor och
efter förslagen minskning kommer detta uppgå till 7 505 643,00
kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de
mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra
formella krav.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman
2020.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller
genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att
tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av
bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets
projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2020

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta

CEO Fredrik Jonsson

E-post: fredrik@altecomed.com

Telefon: 0708-766 444.

www.altecomedical.com

Om Alteco Medical AB

Inom den moderna intensivvården är sepsis (livshotande
blodförgiftning) en de vanligaste dödsorsakerna. Fler människor
avlider årligen av sepsis än av de vanligaste cancerformerna, lung-,
bröst-, och prostatacancer tillsammans. Vid insjuknande frigörs ett
starkt reaktivt svar från immunsystemet som utvecklas till sepsis.
Alteco Medical angriper, med produkten Alteco® LPS Adsorber den
bakomliggande orsaken, endotoxiner, vilka frigörs vid en
inflammatorisk överbelastning. Alteco® LPS Adsorber minskar
effektfullt mängden endotoxin i blodet, reducerar effekterna av
gram-negativ sepsis och sålunda motverkar sepsisförloppet. Produkten
har sedan lansering behandlat tusentals patienter inom intensivvården
utan några rapporterade biverkningar. I samband med ett ökande
intresse att med Alteco Medicals produkt behandla nya målgrupper,
breddar bolaget sin verksamhet till att inkludera patienter inom
hjärt-/kärlkirurgi, ACLF (Acute on chronic liver failure) och ECMO
(extrakorporeal membranoxygenering). I samtliga av dessa
patientgrupper överproducerar immunsystemet skadliga inflammatoriska
endotoxiner.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alteco-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-a...
https://mb.cision.com/Main/11609/3112423/1248003.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.