Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-10

Alzinovas tillförs cirka 2,8 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022

Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units ("Företrädesemissionen") samt en riktad emission av units till emissionsgaranterna i Företrädesemissionen som ersättning för deras garantiåtaganden ("Riktade emissionen"). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 2020/2022 ("teckningsoptionerna"). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 24 januari 2022 till och med den 7 februari 2022. Totalt utnyttjades 867 590 teckningsoptioner för teckning av nya aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 11 procent.

Totalt utnyttjades 867 590 teckningsoptioner, motsvarande cirka 11 procent av samtliga teckningsoptioner som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen, för teckning av totalt 433 795 aktier. Två teckningsoptioner berättigade till teckning av en ny aktie i Alzinova till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie. Genom de utnyttjade teckningsoptionerna tillförs Alzinova därmed cirka 2,8 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Alzinova med 433 795 aktier, från 15 775 724 till 16 209 519 aktier. Aktiekapitalet ökar med 114 088,085 SEK, från 4 149 015,412 SEK, till 4 263 103,497 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 3 procent baserat på antalet aktier i Alzinova efter utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD Alzinova
Tel: +46 70 846 79 75
e-mail: kristina.torfgard@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Författare Cision