Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ), publicerar delårsrapport för
januari-mars 2020, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida
www.amasten.se

Kvartalet januari - mars 2020

· Hyresintäkterna ökade med 35 mnkr till 109 mnkr (74)
· Driftsöverskottet ökade till 48 mnkr (32)
· Direktavkastningen uppgick till 3,0 procent (3,7)
· Överskottsgraden uppgick till 44 procent (43)
· Förvaltningsresultatet mer än fördubblades till 24 mnkr (11)
· Periodens resultat uppgick till 42 mnkr (39)
· Resultat per stamaktie 0,08 kr (0,20)
· Medelräntan uppgick till 1,7 procent (1,7)
· Belåningsgraden uppgick till 51,8 procent (50,9)

Väsentliga händelser

· Förvärv av 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM
Holding AB

· Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets
verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 90 procent av bostäder
vilket innebär ett stabilt och förutsägningsbart kassaflöde. Tre
procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och
restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 52 procent och
avser i sin helhet lån från banksektorn. Under året kommer cirka tio
procent att refinansieras. Bolaget följer utvecklingen och dess
påverkan på verksamheten noggrant.

Väsentliga händelser efter perioden

· Efter periodens utgång har avtal tecknats om förvärv av en
fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter med ett underliggande
fastighetsvärde om 1,5 mdkr. Portföljen tillför 1 259 lägenheter.

· Den 28 april 2020 genomfördes en riktad nyemission av 90 miljoner
stamaktier. Emission tillförde eget kapital om 648 mnkr före
emissionskostnader.

Perioden i korthet, 2020 2019 Nyckeltal 31 mar 2020
mkr jan jan-mar
-mar
Hyresintäkter 109 74 Substansvärde, kr/aktie 6,71
Driftsöverskott 48 32 Eget kapital, kr/aktie 6,3
Finansnetto - 16 - 17 Fastighetsvärde, mnkr 6 574
Förvaltningsresultat 24 11 Belåningsgrad, % 51,8
Värdeförändringar 36 38 Soliditet, % 43,9
fastigheter
Periodens resultat 42 39 Räntetäckningsgrad 2,71

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab...
https://mb.cision.com/Main/1704/3106769/1244006.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/3106769/864af016fd4e5dcd.pdf

Författare Cision News