Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Amasten Fastighets AB: Amasten Fastighets AB (publ) publicerar delårsrapport

Amasten Fastighets AB (publ), publicerar delårsrapport för
januari-mars 2020, rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida
www.amasten.se

Kvartalet januari - mars 2020

· Hyresintäkterna ökade med 35 mnkr till 109 mnkr (74)
· Driftsöverskottet ökade till 48 mnkr (32)
· Direktavkastningen uppgick till 3,0 procent (3,7)
· Överskottsgraden uppgick till 44 procent (43)
· Förvaltningsresultatet mer än fördubblades till 24 mnkr (11)
· Periodens resultat uppgick till 42 mnkr (39)
· Resultat per stamaktie 0,08 kr (0,20)
· Medelräntan uppgick till 1,7 procent (1,7)
· Belåningsgraden uppgick till 51,8 procent (50,9)

Väsentliga händelser

· Förvärv av 29,55 procent av aktierna i bostadsutvecklaren SSM
Holding AB

· Amasten har utvärderat effekten av Covid-19 på bolagets
verksamhet. Fastighetsbeståndet utgörs till 90 procent av bostäder
vilket innebär ett stabilt och förutsägningsbart kassaflöde. Tre
procent av hyresintäkterna är hänförliga till handels- och
restaurangbranscherna. Belåningsgraden uppgick till 52 procent och
avser i sin helhet lån från banksektorn. Under året kommer cirka tio
procent att refinansieras. Bolaget följer utvecklingen och dess
påverkan på verksamheten noggrant.

Väsentliga händelser efter perioden

· Efter periodens utgång har avtal tecknats om förvärv av en
fastighetsportfölj bestående av 22 fastigheter med ett underliggande
fastighetsvärde om 1,5 mdkr. Portföljen tillför 1 259 lägenheter.

· Den 28 april 2020 genomfördes en riktad nyemission av 90 miljoner
stamaktier. Emission tillförde eget kapital om 648 mnkr före
emissionskostnader.

Perioden i korthet, 2020 2019 Nyckeltal 31 mar 2020
mkr jan jan-mar
-mar
Hyresintäkter 109 74 Substansvärde, kr/aktie 6,71
Driftsöverskott 48 32 Eget kapital, kr/aktie 6,3
Finansnetto - 16 - 17 Fastighetsvärde, mnkr 6 574
Förvaltningsresultat 24 11 Belåningsgrad, % 51,8
Värdeförändringar 36 38 Soliditet, % 43,9
fastigheter
Periodens resultat 42 39 Räntetäckningsgrad 2,71

Vid frågor, vänligen kontakta

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger.
Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs
av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare
information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är
listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser
är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-fastighets-ab...
https://mb.cision.com/Main/1704/3106769/1244006.pdf
https://mb.cision.com/Public/1704/3106769/864af016fd4e5dcd.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.