Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Amasten Fastighets AB: Amasten förvärvar Urbano

Den 6 maj 2019 offentliggjorde Amasten Fastighets AB (publ) ("Amasten"
eller "Bolaget") att Bolaget har tecknat en avsiktsförklaring om att
förvärva Urbano AB ("Urbano") ("Avsiktsförklaringen"). Idag har
Amasten ingått bindande avtal med ICA-handlarnas Förbund Finans AB
("ICA-handlarnas Förbund") om att förvärva samtliga aktier i Urbano
med betalning genom nyemitterade aktier i Amasten, villkorat av att
Urbanos bankfinansiering kan löpa vidare på oförändrade eller
ungefärligen motsvarande villkor ("Transaktionen").

· Sammanslagningen av Amasten och Urbano skapar en väsentligen
större noterad fastighetskoncern med ett gemensamt fastighetsbestånd
innefattande över 5 700 lägenheter med ett fastighetsvärde om närmare
sju miljarder kronor.

· Vidare skapar Transaktionen förutsättningar för effektivare
fastighetsförvaltning och potential för synergier inom central
administration och finansiering, vilket väntas stärka
förvaltningsresultatet per stamaktie i Amasten.

· Amasten får en ökad marknadsnärvaro, breddar kunderbjudandet och
förbättrar möjligheterna till framtida värdeskapande investeringar.

· I samband med Transaktionen får Amasten en ny, stark huvudägare i
form av ICA-handlarnas Förbund som kan stötta Bolaget i sin fortsatta
tillväxt.

"Förvärvet av Urbano skapar ett större bostadsfastighetsbolag som
möjliggör för effektivare förvaltning samt stärker möjligheterna för
framtida tillväxt. ICA-handlarnas Förbund blir en stark huvudägare
som är en erkänd aktör på nationell och lokal nivå", säger Jan-Erik
Höjvall, VD Amasten.

"Sedan 2010 har vi byggt upp en väl fungerande fastighetsverksamhet i
Urbano. Nu vill vi ta nästa steg genom en affär som skapar ett större
bostadsfastighetsbolag med ökade skalfördelar och goda
förutsättningar för framtida tillväxt. Vi ser fram emot att vara
långsiktiga och betydelsefulla ägare i Amasten och att stötta bolaget
i sin fortsatta tillväxtresa", säger Göran Blomberg, CFO
ICA-handlarnas Förbund.

Kort om Transaktionen

· Amasten förvärvar Urbano för 2,8 miljarder kronor på kassa- och
skuldfri basis, motsvarande ett värde på aktierna i Urbano om 978,5
miljoner kronor. Amasten övertar Urbanos externa finansiering om
cirka 1,8 miljarder kronor.

· Förvärvslikviden betalas med 190 miljoner nyemitterade stamaktier
av serie A i Amasten ("Vederlagsaktierna") till en teckningskurs om
5,15 kronor per aktie, motsvarande 95,1 % av den volymviktade
genomsnittliga betalkursen som Bolagets stamaktier har handlats till
på Nasdaq First North Premier Stockholm under de närmaste trettio
handelsdagar som föregick offentliggörandet av Avsiktsförklaringen.

· Efter Transaktionen kommer antalet utestående stamaktier i Amasten
att uppgå till 429 850 671. ICA-handlarnas Förbund blir den största
aktieägaren i Amasten med cirka 44,2 % av det totala antalet
utestående aktier och röster i Bolaget beaktat kommunicerade affärer.
ICA-handlarnas Förbrund kommer stötta Bolaget i sin fortsatta
tillväxtresa genom nyproduktion och apportförvärv.

· Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2019:19 medgett
ICA-handlarnas Förbund undantag från den budplikt som annars skulle
ha uppkommit genom förvärv av Vederlagsaktierna. De villkor som
uppställts för undantaget är uppfyllda genom information inför och
beslut på årsstämma i Amasten den 16 maj 2019.

· Tillträde förväntas ske den 1 juli 2019.
Effekter av Transaktionen

Sammanslagen intjäningsförmåga

Nedan redovisas bedömd intjäningsförmåga på årsbasis för Amasten före
och efter Transaktionen. Den bedömda intjäningsförmågan tar sin
utgångspunkt i det verkliga utfallet för de fastigheter som Amasten
respektive Urbano ägde per 31 mars 2019 beaktat avtalade förvärv och
försäljningar exklusive intressebolag.

Det är viktigt att notera att den bedömda intjäningsförmågan inte
skall jämställas med en prognos för innevarande år eller kommande
tolv månader. Intjäningsförmågan innehåller exempelvis ingen
bedömning av framtida hyror, vakanser och marknadsräntor. I
intjäningsförmågan har värdeförändringar av fastigheter och
finansiella instrument inte beaktats.

Q1 2019 Efter sammanslagning
Mkr Amasten
Hyresintäkter 297,0 505,8
Fastighetskostnader (134,0) (224,6)
Driftöverskott 163,0 281,3
Central administration (23,0) (34,0)
Finansnetto (68,0) (70,0)
Förvaltningsresultat 72,0 177,3
Förvaltningsresultat 16,0 16,0
hänfört till
preferensaktieägare
Förvaltningsresultat 56,0 161,3
hänfört till
stamaktieägare

I syfte att beskriva de finansiella effekterna av Transaktionen
presenteras nedan utvalda finansiella nyckeltal före och efter
Transaktionen med utgångspunkt 31 mars 2019 justerat för avtalade
förvärv och försäljningar samt tidigare aviserad återbetalning av
obligationslån. Antalet utestående stamaktier per 31 mars 2019 har
ökats i och med den aviserade nyemissionen om 175 miljoner.

Q1 2019 Efter sammanslagning
Amasten
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr 0,26 0,38
Belåningsgrad 60,7 % 58,6 %
Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 3,6
Överskottsgrad 54,9 % 55,6 %
EPRA NAV per stamaktie, kr 5,89 5,96

Handelsbanken Capital Markets agerar gemensam finansiell rådgivare
till Amasten och ICA-handlarnas Förbund i samband med transaktionen.
Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare till Amasten och
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till
ICA-handlarnas Förbund.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten, Tel: +46 (0)70-553 80 04,
janerik.hojvall@amasten.se

Hans Ragnarsson, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-328 85 83,
hans.ragnarsson@amasten.se

Denna information är sådan information som Amasten Fastighets AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 19.00 CET.

_______________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och
bygger. Fastighetsbeståndet utgörs till två tredjedelar bostäder,
resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och
samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida
www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North
Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon
08-528 00 399. info@fnca.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amasten-fastighets-ab/r/amasten-forvarvar-urb...
https://mb.cision.com/Main/1704/2824006/1050984.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.