Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-02

Ambea beslutar om återköp av egna aktier

Styrelsen i Ambea AB (publ) har beslutat att återköpa högst 5 000 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm under perioden fram till tiden för bolagets årsstämma 2023. Beslutet fattas med stöd av återköpsbemyndigandet från årsstämman 2022.

Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och bidra till ökat aktieägarvärde.

Återköpsprogrammet kommer att hanteras av ett kreditinstitut, som kommer att agera enligt instruktioner från bolaget.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

1. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter (nedan "Regelverket").
2. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för bolagets årsstämma 2023.  

3. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
4. Återköp får ske endast med iakttagande av de mängdbegränsningar för köp av egna aktier som anges i Regelverket.
5. Maximalt får 5 000 000 aktier återköpas. Bolagets innehav vid var tid får dock aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
6. Återköp får även ske genom blockaffärer i enlighet med tillämpliga regler.

Det totala antalet aktier i Ambea uppgår till 94 617 996. Bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 84 715 egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Benno Eliasson, CFO
E-post: ir@ambea.se (jacob.persson@ambea.se)

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Författare Cision