Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Ambia Trading: Halvårsrapport januari - juni 2018

Rapport för januari-juni 2018

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 429 MSEK
(440 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 MSEK (2
MSEK) Resultat per aktie -1.25 SEK (-1.25 SEK)

· Antalet utestående aktier per 2018-06-30 var 2 593 270 st (2 593
270 st)

Datum för ekonomiska rapporter

· Delårsrapport 3: 2018-11-29

Finansiell rapportering

· Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar
kvartal (tre månader)

· Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från
www.ambiatrading.se eller www.spotlightstockmarket.com

VDn har ordet

Koncernens första halvår visar en något minskad nettoomsättning, -14
msek jämfört med samma period föregående år, till 430 msek (443
msek). Minskningen kan härledas till det andra kvartalet, då
försäljningen i år var 26 msek lägre än under det andra kvartalet
förra året. Den lägre omsättningen beror huvudsakligen på minskad
försäljning i Isolda i samband med sortimentsförändringar för att
stärka verksamhetens marginaler. Netpact har under det första
halvåret omsatt 176 msek (177 msek), och Introcom 20 msek (0,1 msek).

Isolda

Isolda har under det första halvåret i år intensifierat arbetet med
projekt som syftar till att utveckla produktportföljen långsiktigt.
Målsättningen är att successivt öka bruttovarumarginalen genom att
koncentrera sortimentet; att avveckla varumärken som inte svarar upp
mot bolagets högre marginalkrav, och att lyfta in nya samarbeten i
verksamheten för att ytterligare stärka marginalstrukturen och
erbjudandet till bolagets återförsäljare. Täckningsgraden inräknat
valutaeffekter ökade mellan jämförbara perioder (Q1+Q2), som resultat
av genomförda sortimentsförändringar, från 8,9% till 9,5%. Under
perioden har nyrekryteringar till Isolda skett, bland annat i viktiga
roller kopplade till marknad, sortiment och IT. Framåtriktade
projektsatsningar 2018/2019 medför en ökad OPEX jämfört med 2017. För
det första halvåret uppgår dessa satsningar till 1,5 MSEK.

Netpact

I Netpact har bruttomarginalen påverkats negativt av valutaeffekter,
dock begränsat till årets första fyra månader. Under resten av det
andra halvåret har verksamheten i stor utsträckning ställts om till
export istället för import, vilket innebär att den svaga svenska
kronan blivit en styrka, med högre bruttomarginal som följd.

Introcom

Introcoms verksamhet har under det första halvåret genererat en
försäljning om 20 msek, vilket är helt ny och tillkommande
nettoomsättning i koncernen jämfört med föregående år. Verksamheten
är i första hand exportinriktad, och har därför kunnat dra nytta av
den svenska kronans svaga ställning gentemot euro.

Finansiering

Det nya avtalet med Svea Ekonomi har satts i drift under årets andra
kvartal. Bolagets räntekostnader har minskat under perioden, ställt i
relation till omsättning utgör räntekostnaden under årets andra
kvartal 0,69% (0,95%). För helåret 2018 förväntas denna kvot
understiga 0,50%.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde var under perioden -26,5 msek. Tillgängliga
medel vid utgången av perioden uppgick till 10 msek (5 msek). Den
kraftigt ökade exporten till kunder i EU har påverkat kassaflödet
under det andra kvartalet med -20 msek genom ökad kapitalbindning. I
huvudsak består den ökade kapitalbindningen av utestående moms.

Kundfordringarna har ökat med 22,1 msek sedan årsskiftet, vilket till
övervägande del beror på bytet av finansieringsmodell. Varulagret har
under samma period ökat med 13,5 msek till 51,6 msek (54,5 msek), och
de kortfristiga skulderna med 32,8 msek. De långfristiga skulderna
har under perioden minskat med 1,9 msek.

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 45 (43).

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget omfattar huvudsakligen koncernledning,
samt i viss mån ekonomi, IR och PR. Den omsättning som redovisas i
moderbolaget avser främst inköp för dotterbolags räkning, där
vidarefakturering skett utan marginalpåslag. Antalet anställda i
moderbolaget var 3 personer (2).

Tvister

Koncernen hade vid periodens utgång inga pågående tvister.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Principerna har inte ändrats sedan senast
publicerade årsredovisning.

Årsstämma 2018

Årsstämma i Ambia Trading Group AB(publ) avhölls den 28 juni 2018. För
information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till
bolagets kommuniké från årsstämman, som finns att läsa på bolagets
webbplats www.ambiatrading.se.

Valberedning

I enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 22 mars 2018
beslutade riktlinjer för valberedningens arbete i Ambia så kommer
valberedningen att konstitueras med utgångspunkt från känt ägande i
bolaget per den 31 juli 2018. Valberedningens sammansättning kommer
att offentliggöras senast 30 september 2018 avseende årsstämman 2019.

Utvecklingsmål

Koncernens mål fastslogs senast 2017-01-03. Målen avser bolagets
utveckling under kommande två år, det vill säga fram till 2018-12-31,
"Perioden". Bland annat anges där målet för organisk tillväxt för
koncernen till 15%, samt det långsiktiga målet för moderbolagets
soliditet till 35%. Hela dokumentet om koncernens mål finns att läsa
på bolagets webbplats www.ambiatrading.se.

Revisorns granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ambia-trading/r/halvarsrapport-januari---juni-...
http://mb.cision.com/Main/11620/2604515/900069.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.