Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Ambia Trading: Halvårsrapport januari - juni 2019

Rapport för januari-juni 2019

· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378 MSEK
(430 MSEK)

· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 MSEK (1
MSEK)

· Resultat per aktie -2.94 SEK (-1.25 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 2 593 270 st (2 593
270 st)

Datum för ekonomiska rapporter

· 2019-11-28 Delårsrapport
· 2019-Q3 2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

Finansiell rapportering

· Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar
kvartal (tre månader)

· Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från
www.ambiatrading.se eller www.spotlightstockmarket.com

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2018

VDn har ordet
Koncernens andra kvartal visar en något minskad nettoomsättning, -3
msek jämfört med samma period föregående år, till 209 msek (212
msek). Det glädjande är att minskningen är betydligt mindre än under
årets första kvartal, då byte av affärssystem och inkörningsproblem i
kölvattnet av detta påverkade försäljningen negativt. Störningarna i
affärssystemet förväntas vara till fullo avhjälpta vid utgången av
det tredje kvartalet.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde var under årets första halva -6,3 msek.
Tillgängliga medel vid utgången av perioden uppgick till 10 msek.
Ökade export till kunder i EU har fortsatt att påverka kassaflödet
under det andra kvartalet. I huvudsak består den ökade
kapitalbindningen av utestående moms.

Personal
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 42 (45).

Förvärv - Digital Inn
I april tecknade bolaget ett avtal om förvärv av Digital Inn Holding
AB med bland annat det rörelsedrivande dotterbolaget Digital Inn AB.
I samband med avtalets tecknande deltog bolaget i en nyemission i
Digital Inn Holding AB och har därefter en ägarandel om 37,1%.
Digital Inn Holding AB förväntas vara fullt ut konsoliderat i
koncernen senast vid utgången av september månad.

Nyemission
Bolaget har under juni månad inlett arbete med en nyemission som
tecknats till ca 16,8 msek, se information om detta på bolagets
webbplats www.ambiatrading.se. Vid rapportdatum kvarstår vissa öppna
poster som om de säkerställs leder till högre teckningsutfall.

Organisation
Under juni månad har Stefan Pettersson tillträtt som ny VD i
dotterbolagen Isolda AB och Selector Logistik AB.

Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget omfattar huvudsakligen koncernledning,
samt i viss mån ekonomi, IR och PR. Den omsättning som redovisas i
moderbolaget avser främst inköp för dotterbolags räkning, där
vidarefakturering skett utan marginalpåslag. Antalet anställda i
moderbolaget var 3 personer (3).

Tvister
Koncernen hade vid periodens utgång inga pågående tvister.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsstämma 2019
Årsstämma i Ambia Trading Group AB(publ) avhölls den 30 juni 2019. För
information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till
bolagets kommuniké från årsstämman, som finns att läsa på bolagets
webbplats www.ambiatrading.se.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)
0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/halvarsrapport-januari---juni...
https://mb.cision.com/Main/11620/2891726/1097640.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.