Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Ambia Trading: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till
ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00 på Ambias kontor,
Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24
juni 2020.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till
Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598
37 Vimmerby eller via e-post: per.ostling@ambiatrading.se senast
onsdagen den 24 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges
aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress,
telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast onsdagen den 24 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig
dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än
ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas.

Förslag till dagordning vid ordinarie bolagsstämma i Ambia Trading
Group AB (publ) 2020-06-30.

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7. Beslut
a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter.

§ 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Mötets avslutande
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby
och på bolagets hemsida (www.ambiatrading.se) senast den 16 juni.
Årsredovisningen kan skickas till den aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Valberedningens förslag till beslut:

§ 1. Ordförande

Valberedningen föreslår Björn Långberg som ordförande på stämman.

§ 8. Arvoden

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om två
prisbasbelopp per år och styrelsemedlem. Revisionsarvodet på löpande
och godkänd räkning.

§ 9. Styrelse

Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter
och noll (0) suppleant. Valberedningens förslag till styrelse: Omval
av Marcus Andersson, Björn Långberg (ordförande), Harald Pousette och
Per Östling.

Styrelsens förslag till beslut:

§ 7b. Disposition
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 inte lämnas
samt att ansamlat resultat överförs i ny räkning.

§ 10. Bemyndigande

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut
om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom
beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med
sammanlagt högst 1 162 279 kr (fördelat på högst 2 324 558 nya
aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om
nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med
kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 §
eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för
genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller
verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas
till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska
ställning vid behov.

Vimmerby maj 2020
Ambia Trading Group AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kallelse-till-arsstamma,c3125964
https://mb.cision.com/Main/11620/3125964/1257734.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.