Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-01

Ambia Trading: Kallelse till extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ)

Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) ("Bolaget"), org.nr
556834-7339 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15
oktober 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598
37 Vimmerby.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är måndagen den 7 oktober 2019, samt

(ii) dels senast samma dag, måndagen den 7 oktober 2019, ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen
skriftligen till Ambia Trading Group AB (publ), "Bolagsstämma",
Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller per e-post till
per@presens.nu.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före måndagen den 7 oktober, då sådan
införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida
www.ambiatrading.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av styrelse.
7. Stämmans avslutande.
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6. Val av styrelse.
Efter genomförd nyemission samt tillträde av Digital Inn Holding AB
arbetar valberedningen nu fram ett förslag till uppdaterad styrelse
baserad på en något förändrad ägarbild. Valberedningens fullständiga
förslag till beslut publiceras på Bolagets hemsida,
www.ambiatrading.se, senast fredagen den 4 oktober.

________________________
Vimmerby, september 2019
Ambia Trading Group AB (publ)
Styrelsen
Ambia Trading Group ABs verksamhet fördelar sig på tre affärsområden;
distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel
bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under
namnet Selector Logistik.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ambia-trading/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/11620/2922092/1116357.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.