Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Amhult 2: Amhult 2; Bokslutskommuniké 2019.01.01-2019.12.31

Pressmeddelande 02/20
2020-02-21
Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för
att bygga ett nytt modernt boendeområde med handel i blandad
stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens
och landets fördelar. Amhult 2-aktien är noterad på Spotlight Stock
Markets lista.

- Intäkter uppgick för räkenskapsåret 2019 till 46 813 (33 752)TSEK.

- Årets resultat efter skatt är 20 327 (49 542) TSEK.

- Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,97 (7,23) kr per aktie. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

- Substansvärde per aktie är 85,23 (82,26) kr.

- Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 95,83 (92,22) kr.

VD:s KOMMENTAR

2019 är ett år som har krävt mycket arbete och vi kan redovisa fyra
kvartal som inneburit fortsatt tillväxt. Resultatet om 20 237 Mkr är
ett gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar bra. Det jag
särskilt vill lyfta fram liksom föregående år är det faktum att
resultat före värdeförändringar fastigheter har ökat till 21 283 (16
526) TSEK. Det känns oerhört tillfredsställande att skapa resultat,
dels från förvaltningen, dels från vår projektverksamhet.
Substansvärdet ökade därmed till 85,23 kronor per aktie. Vi har under
året fokuserat på bland annat projektutveckling av ytor inom
befintligt bestånd, och med projektering och byggnation av nya
fastigheter i vår portfölj. Vi har under 2019 färdigställt kvarter
Luftseglaren II med 36 bostäder och påbörjat byggnation av Kvarter
India, 96 bostäder planerade som hyresrätter. Vår affärsidé och fokus
ligger främst på produktion och förvaltning av bostäder med
upplåtelseformen hyresrätt och i andra hand med kommersiella lokaler.
Amhult 2 bygger attraktiva hem och efterfrågade lokaler på en känd
marknad där vi vill vara delaktiga i att skapa en stadsdel som är
efterfrågad och trygg. Nycklar i detta arbete är god kvalitet,
kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och
förvaltning.

På återhörande
Maria Nord Loft
VD

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsbeståndet består av fastigheter och ligger i dotterbolaget
Terrester AB samt dotterdotterbolaget Amhult Centrumparkering AB,
förvärvat av Amhult 2 AB i april 2005. Beståndet är väl koncentrerat
och centralt beläget i Torslanda.

Amhults Centrumparkering AB

Amhult 207:1 Stridsflyget - 2 543 m2

Terrester AB

Amhult 206:1 Radarflyget - 6 848 m2

Amhult 206:2 Radarflyget - 4 996 m2

Amhult 208:1 Signalflyget - 1 033 m2

Amhult 208:2 Signalflyget - 3 888 m2

Amhult 205:1 Luftseglaren - 3 245 m2

Amhult 108:3 - 2 287 m2

Amhult 108:1 - 5 391 m2

Amhult 108:4 - 5 509 m2

Amhult 108:5 - 2 962 m2

Amhult 108:6 - 4 854m2

Delar av mark och lokaler var per 2019-12-31 uthyrda på korta avtal,
med tanke på kommande nybyggnation av området.

FASTIGHETSUNDERHÅLL

Koncernens fastighetsunderhåll avser främst utförda tjänster på
koncernens fastigheter.

ADMINISTRATION

Administrationsintäkter avser tjänster som koncernens personal utfört
för kunder.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket AB sedan maj
2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning 6 847 533 (6 847 533)
uppgick för perioden till kr 2,97 (7,23)) kronor.

INSYNSPERSONER SAMT AKTIEINNEHAV I AMHULT 2

Annika Corneliusson 0 aktier (0 aktier)
Katarina Eklund 0 aktier (0 aktier)
Eigil Jakobsen 2 804 489 aktier (2 801 569 aktier)
Alf Lindqvist 94 252 aktier (91 332 aktier)
Maria Nord Loft 625 aktier (0 aktier)
Niels Techen 5000 aktier (5 000 aktier)
Göran Evaldsson 3500 aktier (3 500 aktier)

ORGANISATION

Vid årsstämma den 2 april 2019 omvaldes Eigil Jakobsen, Niels Techen,
Göran Evaldsson och Alf Lindqvist till styrelseledamöter. Antalet
anställda är 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS/IFRS.

Amhult 2 följer de av EU antagna IFRS standarderna. Denna
delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering
lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Den 1
januari 2019 trädde IFRS 16 ikraft. Standarden inför nya principer
för leasingredovisning. Efter en noggrann genomgång av samtliga
leasingkontrakt har konstaterats att samtliga som inte är
koncerninterna ligger i moderbolaget. Då reglerna inte inkluderas i
RFR2 så innebär det att reglerna inte har någon påverkan på Amhult
2:s resultat- och balansräkning. I övrigt har redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder varit oförändrade jämfört med årsredovisningen
föregående år.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde säkerställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2019-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till marknadsvärde före projektstart med tillägg
för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Amhult 2 AB har under perioden, efter noggrann riskanalys, valt att
placera del av sin överlikviditet i finansiella instrument.
Placeringar har skett i noterade värdepapper i ett flertal olika
branscher. Huvudsaklig risk i dessa placeringar är prisrisk, det vill
säga värdeförändringar på de finansiella instrumenten. Amhult 2 AB
placerar i noterade värdepapper med hög likviditet, vilket ger
möjlighet till snabb anpassning av portföljen vid värdeförändringar.
Risker förknippade med de finansiella instrumenten följs löpande upp
av funktionen för riskkontroll.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att ingen utdelning sker för
räkenskapsåret 2019.

GRANSKNING

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning
av bolagets revisor i enlighet med standard för översiktlig
granskning av finansiella rapporter (ISRE 2410).

Denna bokslutskommuniké har idag avgivits av styrelsen för Amhult 2 AB
(publ).

Torslanda den 17 februari 2020

AMHULT 2 AB (publ)
Maria Nord Loft
Verkställande direktör

EKONOMISKA RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Den tryckta versionen av årsredovisningen för 2019 kommer att finnas
tillgänglig på Amhult 2:s kontor från den 23 mars 2020.
Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på företagets
webbplats i PDF format från detta datum. För den aktieägare som så
begär kommer den tryckta årsredovisningen att översändas per post.

Amhult 2:s årsstämma äger rum tisdagen den 20 april 2020 klockan 13.00
på Skogens Gård, Bua Skogen 35, 423 37 Torslanda.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2020-05-04| 1:a kvartalsrapport (31 mar 20)
2020-08-27| 2:a kvartalsrapport (30 jun 20)
2020-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 20)
2021-02-19| Bokslutskommuniké (31 dec 20)
2021-03-15| Årsredovisning 2020

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 0709-76 89 00
Maria Nord Loft, CEO maria@amhult2.se 0709-76 89 97
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 0709-76 89 96

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Tel: 031-92 38 35

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på
Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B
och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3E9D62139F2ADCAAE0...
https://mb.cision.com/Main/11541/3041091/1198123.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.