Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Amhult 2: Amhult 2: Delårsrapport 1/2020

Pressmeddelande 06/20
2020-05-04
Januari-mars 2020, AMHULT 2 AB (publ)

· Intäkter för perioden uppgick till 12 450 (10 901) TSEK.

· Resultatet för perioden 4 341 (3 781) TSEK efter skatt.

· Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,63 (0,55)
kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets intäkter under perioden januari till mars uppgick till 12 450
(10 901) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 4
341 (3 781) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har vi följt den eskalerande utvecklingen med anledning
av spridningen av Covid-19. Som de flesta bolag följer även vi
utbrottet och spridningen av Covid-19 som innebär stora påfrestningar
på vårt samhälle. Amhult 2 har ett ansvar att bidra till att
konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som
möjligt drabbas och planerar för vår verksamhet i den utsträckning
situationen tillåter. De beslut vi tar baserar vi på den information
som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters
direktiv.

Arbetena i kvarter Radarflyget 2 förlöper planenligt och vi har under
perioden förberett för produktionsstart av vårt parkeringshus på
fastigheten Radarflyget 2. När det kommer till kvarter India
fortlöper även dess arbeten enligt tidsplan. Uthyrningsprocessen för
detta kvarter har också påbörjats under perioden.

FÖRETAGET
Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att
bygga en ny modern stadsdel i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna
är att området skall förena staden och landets fördelar.

AKTIEN
Amhult 2:s aktie är noterad på Spotlight Stockmarket sedan maj 2005.
Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden
till kr 0,63 (0,55) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma
redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är
utförd per 2019-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en
analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas
generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett
avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna
kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital
vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för
projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en
extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet
och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när
en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som
fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för
handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med
värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8
samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i
koncernen står inför.

Torslanda den 20 april 2020

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen Maria Nord Loft
Styrelseordförande Verkställande direktör

Alf Lindqvist Göran Evaldsson Niels Techen
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2020-08-27| 2:a kvartalsrapport (30 jun 20)
2020-11-04| 3:e kvartalsrapport (30 sep 20)
2021-02-19| Bokslutskommuniké (31 dec 20)
2021-03-15| Årsredovisning 2020

För ytterligare information hänvisas till:
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 0709-76 89 00
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 0709-76 89 97
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 0709-76 89 96

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i
Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt
boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området
skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på
Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B
och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amhult-2/r/amhult-2--delarsrapport-1-2020,c31...
https://mb.cision.com/Main/11541/3100337/1240991.pdf
https://mb.cision.com/Public/11541/3100337/b81c5bfa5fcc554f.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.