Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Amnode: Kallelse till årsstämma i Amnode AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr. 556722-7318, kallas härmed till
Årsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 14.00. Stämman hålls hos
portföljbolaget Stacke Metall AB, Sjörydsvägen 12, i GNOSJÖ.
Inregistrering påbörjas 13.30.

ALLMÄNT.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 7
juni 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 7
juni 2019. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till
bolaget på adress Box 17217, 104 62 Stockholm, www.info@Amnode.se
eller till bolagets ordförande Lars Save på e-mail
Lars.Save@Saveit.se

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste
rösträttsregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på
stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före fredagen den 7
juni 2019 då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original
medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person
skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens
behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten
är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare
än ett år före stämman.

1. Förslag till dagordning

(1) Bolagsstämmans öppnande.

(2) Val av ordförande vid stämman och dagens protokollförare

(3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

(4) Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

(6) Godkännande av dagordning.

(7) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

(8) Beslut

(a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

(9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

(10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

(11) Val av styrelseledamöter.

(12) Val av revisor.

(13) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget.

(14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

(15) Stämmans avslutande.

Styrelsens BeslutsFörslag och Information.

Förslag till beslut om utdelning (punkt 8b).

Förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2016.

Fastställandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)

Förslag att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av 3
ordinarie ledamöter och en suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).

Förslag att var och en av styrelseledamöterna inklusive styrelsens
ordförande skall kunna erhålla ett arvode om ett inkomstbasbelopp
plus faktiska kostnader för resor och utlägg. Ordförande föreslås få
ytterligare ett extra halvt inkomst basbelopp för sitt arbete. Uppbär
styrelseledamot annat arvode från bolaget utgår ingen särskild
ersättning för styrelsearbetet. Arvodena utgår så som lön och bolaget
betalar lagstadgade avgifter.

Styrelsen föreslår vidare att till revisorn utge ersättning enligt
offert och godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 11).

Förslag från en majoritet av aktieägarna kommer att presenteras senast
två veckor innan årsstämman. Styrelsen uppmanar aktieägare att
inkomma med förslag till nya styrelseledamöter till bolaget,
nominering via ordföranden.

Val av revisor (punkt 12).

Förslag att årsstämman omväljer auktoriserade revisor Johan Fransson
till Bolagets revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om
emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med de
begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska
innefatta rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för
aktieägarna eller med avvikelse från sådan företrädesrätt enligt 1 §
andra stycket 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom
kvittning eller med apportegendom, med eller utan sådant villkor som
avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra riktade emissioner för anskaffning av kapital för att
stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov eller för expansion
genom förvärv. Grunden för emissionskursen skall enligt styrelsen
vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser,
skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av
årsstämmans beslut om bemyndigande, som kan visa sig erforderliga i
samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av om bemyndigande för styrelsen, att, under tiden
intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i
bolaget enligt punkten 13 ovan, erfordras att stämmans beslut biträds
av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse är tillgängligt hos bolaget och
på dess hemsida, www.amnode.se senast två veckor före stämman. Kopior
av handlingarna sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin
post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut vid
stämman.

____________________

Stockholm 14 maj 2019

Amnode AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/kallelse-till-arsstamma-i-amnode-ab,...
https://mb.cision.com/Main/11577/2813213/1044764.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.