Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Amnode: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722-7318 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma den 28 maj 2020 klockan 14.00 i Stacke Metall AB:s
lokaler på Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman
börjar klockan 13.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22
maj 2020,

dels anmält sig till Bolaget senast den 22 maj 2020 under adress
Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller via e-post
info@amnode.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och
eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman,
begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan
inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före den 22 maj 2020, då sådan inregistrering senast måste vara
verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant
ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar
behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm. Fullmakt får
inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda

balansräkningen; samt
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
samt revisorer och

revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret

2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.
Punkterna 9, 10 och 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter, samt

revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt
styrelsen och revisorerna samt val av

styrelse och revisorer
Aktieägare representerande cirka 15 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget föreslår följande:

Punkt 9 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad
revisor.
Punkt 10 Arvode till styrelsen ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp (2020 motsvarar
det 100 200 kr, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med ett
inkomstbasbelopp (2020 motsvarar det 66 800 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av
de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.
Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg.
Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.
Punkt 11 Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2021.

Aktieägare representerande cirka 15 procent av aktierna och rösterna i
Bolaget avser att återkomma

med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman. Den
som vill nominera

kandidater är välkomna att kontakta styrelsens ordförande Lars Save.
Punkt 12 - Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av
bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets aktier ska sammanläggas innebärande
att 1 000 aktier sammanläggs till

en aktie. Sammanläggningen sker i syfte att uppnå ett för Bolaget
ändamålsenligt antal aktier. För

sammanläggningen ska följande villkor gälla:
Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen,
dock att

avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av
beslutet om

sammanläggning hos Bolagsverket.
Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för
sammanläggningen

offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt
offentliggöra närmare

information om förfarandet för sammanläggningen.§ 4 bolagsordningen
ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 § 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 100 000
kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet kronor och högst 40 400 000 kronor. Antalet
aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst aktier skall vara lägst 1 695 000 och högst
2 000 000 000. 6 780 000.
Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet
aktier utgör del av och en

förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.
Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att
Membit Members Only AB, en

av Bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att
tillskjuta aktier till de aktieägare vars

aktieantal inte är jämnt delbart med 1 000. Membit Members Only AB,
har även åtagit sig att

avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta
antalet som är jämnt

delbart med 1 000.
Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de
smärre justeringar i stämmans

beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av
sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid

verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de

avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen före

nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning,

apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller

teckningsoptioner.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet
med att säkerställa att Bolaget på

ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag,
verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar i detta beslut som

kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar
minst två tredjedelar av såväl de

avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag
till beslut, information om

föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos
Bolaget på Fleminggatan 18 i Stockholm

och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före
stämman och sänds kostnadsfritt

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande

direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns

tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsv....
______________
Gnosjö i april 2020
Amnode AB
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/amnode/r/kallelse-till-arsstamma-i-amnode-ab,...
https://mb.cision.com/Main/11577/3098945/1237836.pdf
https://mb.cision.com/Public/11577/3098945/98cc9143b651d883.pdf
https://mb.cision.com/Public/11577/3098945/b4d62e7f7d4b0998.pdf
https://mb.cision.com/Public/11577/3098945/848e206a4001bd67.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.