Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Analys Addlife: Fortsatt god tillväxt, dämpad marginal

Detta är en betald analys på uppdrag av AddLife utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Addlife levererade ett tredje kvartal med fortsatt mycket stark tillväxt, drivet av förvärv, samtidigt som den organiska tillväxten återigen ökade. Däremot fortsätter marginalen att dämpas. Samtidigt har en ny potential dykt upp i Sverige.

Addlife arbetar inom Life Science och erbjuder produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden - Labtech och Medtech. Det förra riktar sig till diagnostik och forskningslaboratorier, medan affärsområde Medtech erbjuder medicinsktekniska produkter till sjukvården och hemsjukvården.

Stark tillväxt

Försäljningstillväxten för det tredje kvartalet var 39 procent, mot 36 procent förra kvartalet. Totalt 4 procent var organisk tillväxt, mot 2 procent förra kvartalet. Förra kvartalet pressades av kalendereffekter från påsken. Valutaeffekten i försäljningen var 1 procent, mot 2 procent förra kvartalet. Nyförvärvade österrikiska Biomedica finns med under hela kvartalet, vilket även gäller förvärvet av delar av Wellspect Health Care.

Sverige och Norge går bra

Den svenska marknaden hade en positiv utveckling i de flesta segment. De problemen som under kvartalet uppstått med leveranser hos en konkurrent av operationsutrustning i södra Sverige, har medfört vissa extraleveranser. Effekten är dock relativt liten. I Norge är utvecklingen varierad med en svagare försäljning till laboratorier, men en mer gynnsam till sjukvården och hemvården. I Danmark fortsatte den positiva utvecklingen från förra kvartalet, särskilt mot läkemedelsindustrin och akademien.

Egna produkter går bra

I Finland fortsatte däremot den dämpade utvecklingen till följd av den politiska osäkerheten kring planerade vårdreformer. De nyförvärvade verksamheterna i Central-/Östeuropa fortsatte att utvecklades enligt plan, med särskilt plus denna gång för Österrike, både inom instrument och förbrukningsvaror, samt Ungern. Marknaden för egna produkter var fortsatt bra i Benelux, USA och Kina.

Dold potential

Samtidigt har det dykt upp en tidigare dold potential. Det gäller upphandlingen till den svenska sjukvården av främst förbrukningsmaterial. Det är uppenbart, av det senaste kvartalets leveransproblem för den nuvarande huvudleverantören av vitala förbrukningsprodukter, att upphandlingarna måste förändras. Det bör innebära en högre prisnivå och ökade möjligheter för en stabil aktör som Addlife.

Stigande rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 27 procent, mot 8 procent förra kvartalet. Affärsområde Labtech svarade för två tredjedelar av resultatet och ökade med 25 procent, medan Medtech ökade med 31 procent. Finansnettot var oförändrat, samtidigt som de förvärvsrelaterade avskrivningarna ökade med 9 miljoner kronor. Mot detta kan ställas att omvärdering av skulder för framtida tilläggsköpeskillingar ökade resultatet med 7 miljoner. Resultatet före skatt steg detta kvartal i årstakt med 17 procent, mot en nedgång förra kvartalet på 10 procent. 

Dämpad marginal

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1 procent för kvartalet, vilket var oförändrat från förra kvartalet. Det är dock lägre än för ett år sedan (8,8 procent), vilket förklaras av att marginalen på de förvärvade enheterna i Europa är lägre. Troligen har också förvärven medfört vissa integrationskostnader, även om det inte anges separat. Det pågår dock väsentliga integrationsprojekt, i syfte att framförallt etablera nya produkter på marknaderna utanför Norden. I affärsområde Labtech låg rörelsemarginalen på 9,3 procent, medan Medtech redovisade 7,3 procent.

Prognos 2019

Vår tidigare prognos om en omsättningstillväxt för 2019 på 42 procent inklusive förvärv, skall jämföras med en kvartalsbaserad årstillväxt på 41, 36 respektive 39 procent det senaste tre kvartalen. Vår prognos för helåret framstår därför som något hög. Vi justerar den därför till 39 procent. Den långsiktiga tillväxten om 15 procent per år fram till 2023 behålls däremot och motsvarar den historiska tillväxten, inklusive förvärv. Prognosen för EBITDA-marginalen justeras ner med 0,2 procent, till 11,5 procent för att ge en prognostiserad rörelsemarginal på 5,6 procent för helåret 2019. Det stämmer med rörelsemarginalen för de senaste fyra kvartalen. 

Långsiktig prognos

Våra långsiktiga prognoser fram till 2023 har inte förändrats. De bygger på att Addlifes utveckling de senaste fem åren kommer att upprepas, vilket stämmer med bolagets målsättning. Det innebär en omsättningstillväxt på 15 procent per år med investeringar i förvärv/immateriella tillgångar motsvarande 11 procent av omsättningen varje år. Vi räknar därtill med en EBITDA-marginal på 11,7 procent och fortsatt mycket låga kapitalkostnader.

Motiverat värde

Våra prognosförändringar för 2019 drar ner vårt motiverade värde med motsvarande 10 kronor per aktietill cirka 250 kronor. De stora förvärven och förändringarna kring IFRS16 skapar samtidigt prognosproblem som gör det svårt att mäta värdet med en stor noggrannhet. Vårt motiverade värde ger ett p/e-tal 2019 på 47 och en EV/EBIT på 41, vilket minskar till 36 respektive 32 med våra prognoser för 2020.

 

 

wysiwyg_image

Rörelsemarginalen (årsgenomsnitt) dämpas sakta

Författare Peter Malmqvist