Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-01

Analys Adventure Box: Skapar förutsättningarna för kraftig viral spridning

Detta är en betald analys på uppdrag av Adventure Box Technology utförd av Analysguiden

Fortsatt stark kassa
Adventure Box befinner sig fortsatt i ett förkommersiellt stadie där fokus ligger på utveckling av plattformen inför stundande viral spridning. Totala intäkter under kvartalet uppgår till 1,7 miljoner kronor (1,3), där nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgår till cirka 0,2 miljoner kronor (0,2). Bolaget gör ett rörelseresultat på -4,7 miljoner kronor (-3,2), där personalkostnaderna förklarar differensen då organisationen växt senaste året. Kassaflödet uppgår under kvartalet till -6,1 miljoner kronor (5,1), där fjolårets kassaflöde stärktes genom en kapitalanskaffning. Bolaget lämnar kvartalet med en kassa på 42,6 miljoner kronor och är därmed finansierade för den överskådliga framtiden framför oss.

Fullt fokus på multimaker-versionen
Stort fokus de senaste månaderna har legat på utvecklingen av den helt nya version av Adventure Box spelet. Denna version, kallad multimakern, kommer att möjliggöra en ny nivå av socialt spelade där alla användare har möjligt att skapa spelupplevelsen tillsammans. Bolaget har påbörjat tester av denna med lovande resultat och arbetet kommer fortskrida med successivt större speltester. Den starkt positiva feedbacken i detta läge bådar gott och multimakern ser ut att kunna utgöra ett nyckelverktyg för att uppnå den virala spridningen bolaget siktar på. Parallellt med detta fortsätter bolaget uppdatera den befintliga plattformen och har släppt hela 14 publika förbättringar under kvartalet. Det gäller bland annat förbättringar till shoppen, bättre inloggningsmöjligheter samt förbättrade chattfunktioner.

Uppnår låga tillväxtkostnader
I linje med den utstakade strategin har det totala antalet besökare under kvartalet legat relativt stabilt kring 200 000. Då bolaget fortsatt försöker skapa optimala förutsättningar för den virala spridningen räcker denna siffra väl för att testa och förbättra funktioner samt mäta viktiga KPIer. Andel åtvändande besökare i slutet av kvartalet låg på 23,3 procent, en siffra som minskade marginellt till 19 procent i juli. Positivt att se redan i detta läge är att bolaget fortsätter upprätthålla låga kundanskaffningskostnader, vilka uppgick till 0,25 kronor under juli månad. Detta utgör en av branschens absolut lägsta kundanskaffningskostander, ett tydligt bevis på styrkan i bolagets patenterade streamingteknik. Avkastningen på kraftigt ökad marknadsföring när plattformen är redo bör därmed bli stor.

Mycket spännande på horisonten
Andra kvartalet bjöd inte på några stora överraskningar i bolagets siffror eller i nyhetsflödet i stort. Sammantaget kan sägas att bolaget levererar enligt den utstakade planen och genomför kontinuerliga förbättringar på plattformen. Vi sätter särskild vikt vid arbetet med multimakern, något vi tror kommer ha en avgörande betydelse för att nå viral tillväxt. Triggers i närtid kommer vara bredare lansering av multimakern och publicering av nyckeltal från denna, bibehållen kostnadskontroll samt fortsatt låga kundanskaffningskostnader. Vi kommer därtill särskilt noga följa utvecklingen med bolagets intäktsdelningsfunktion. Vi ser störst risk i dagsläget i ett utdraget utvecklingsstadie där bolaget inte når de KPIer som önskas. Detta hade kunnat leda till att ytterligare finansiering krävs innan bolaget kan gå in i nästa del av sin utveckling. Vi gör mindre förändringar i våra långsiktiga estimat men upprepar vårt motiverade värde på 11–13 kronor per aktie på 12–18 månader sikt.

Författare Analysguiden