Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-11

Analys Biovica: Snabbt test, stor marknad

Detta är en betald analys på uppdrag av Biovica International utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Cancervårdens behov av ett snabbt och icke-invasivt test för att bedöma cancerbehandlingar ger intressanta möjligheter för diagnostikföretaget Biovica. Ytterligare validering av bolagets metod DiviTum behövs, men genomförda studier bådar gott.

Biovica utvecklar ett test baserat på blodprov för att tidigt kunna bedöma om en cancerpatient svarar på en läkemedelsbehandling. Testet, kallat DiviTum, bygger på att mäta aktivitet hos ett enzym som är förknippat med celldelning, i synnerhet i snabbväxande tumörceller. Fokus ligger i första hand på spridd bröstcancer, en målpopulation på omkring 400 000 patienter i EU och USA. Nya terapier på bröstcancerområdet, så kallade CDK-hämmare, ökar behovet av att snabbt kunna avgöra om ett läkemedel har avsedd verkan. I dagsläget saknas enkla och snabba test, vilket understryker behovet av kompletterande bedömningsmetoder.

Lovande resultat

DiviTum har redan använts i ett flertal kliniska studier med lovande resultat och ett antal större kontrollerade studier pågår som kan ge viktig validering. Bolaget har fått positiv respons från det amerikanska läkemedelsverket FDA avseende upplägget för en ansökan om marknadsgodkännande. Biovicas mål är att till och med 2020 ha uppnått marknadsgodkännande för klinisk användning och att DiviTum då ska omfattas av kostnadsersättningssystem på sina nyckelmarknader. Vid den tidpunkten ska bolaget även ha ingått försäljningssamarbeten med större partners. Redan idag sker viss försäljning för användning inom forskning och läkemedelsutveckling.

Motiverat värde

Vi bedömer att kassan räcker till slutet av 2019. Fram till dess spår vi att ytterligare viktiga kliniska resultat kan erhållas och framsteg i FDA-processen ha nåtts. Det finns även goda möjligheter till ytterligare forskningsavtal. Risker utgörs bland annat av möjliga förseningar av kliniska studier och/eller att dessa inte ger stöd åt DiviTums prediktiva värde. Vi beräknar ett motiverat värde på 22,60 kronor per aktie baserat på riskjusterade prognostiserade kassaflöden och en relativvärdering. Vår värdering är framför allt baserad på användningen inom spridd bröstcancer. Därutöver finns på sikt betydande potential i andra cancerformer.

Författare Niklas Elmhammer