Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-05

Analys Bonesupport: Fortsatt tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Tillväxten ökade både i Europa och övriga världen samt i Nord­amerika, dock i lägre takt än vi räknat med. Den viktiga studien Certify har publicerats i en renommerad tidskrift. Likviditeten förbättras tack vare en kredit på 60 MSEK.

Bolaget uppvisade de högsta försäljningssiffrorna någonsin under både tredje och fjärde kvartalet på 39 respektive 46 MSEK (före­gående år 14 respektive 23 MSEK). Vi bedömer emellertid att volymen i USA ännu inte riktigt är uppe på samma nivåer som när Zimmer Biomet var distributör. Bolaget har öppnat en kredit på 60 MSEK hos SEB vilket ökar handlingsutrymmet under innevarande år.  Kassan låg vid årsskiftet på 92 MSEK. Tillsammans med krediten bedömer vi att det kommer täcka kapitalbehoven under 2020.
       Certify-studien har publicerats i The Journal of Bone and Joint Surgery. Statistiska analyser visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan Cerament Bone Void Filler och standardbehandlingen. Hälsoekonomiska studier från Nuffield Orhtopedic har också visat på fördelar med en av Bonesupports antibiotikaladdade produkter, CERAMENT G, vid behandling av kronisk beninflammation: Sjukhus­vistelser minskades med 35 procent eller sex dagar. Under detta år kommer det franska nätverket CRIOAc att inleda studier inom samma indikation med CERAMENT G under namnet CONVICTION. Det franska hälsoministeriet kommer att betala ut ett forskningsbidrag för att täcka vissa produktkostnader.  
       Vi sänker våra tidigare försäljningsprognoser för 2020 på grund av långsammare återhämt­ning än väntat av volymer i Nordamerika under 2019. På medellång sikt räknar vi dock med en kraftig försäljningstillväxt i linje med bolagets mål om 40 procent per år. Försäljningskostnaderna har ökat kraftigt under 2019, varför rörelseresultatet endast förbättrats något till -158 MSEK (-175 för 2018). Vi bedömer emellertid att kostnad­er kommer att plana ut något och öka i en lägre hastighet under 2020. Då bolaget börjar närma sig lönsamhet har vi aktiverat underskottsavdrag vilket har en positiv inverkan på värderingen. Även likviditeten från krediten inverkar positivt, i synnerhet genom att värderingen inte behöver ta hänsyn till utspädning från en kapitalanskaf­fning vilket annars hade varit vårt scen­ario. Vårt motiverade värde i basscenariot uppgår till 30,3 kronor per aktie (30,4).

Författare Richard Ramanius