Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

Analys Bonesupport: I startgropen för tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Bonesupport utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Stark tillväxt i Europa under det fjärde kvartalet motverkades av ännu blygsam försäljning i USA som följd av övergången till en nytt distributionsnät. Nya studieresultat kan stärka möjligheterna inom en stor patientgrupp. Vi ser fortsatt ljusa tillväxtutsikter.   

Bonesupport är verksamt inom orthobiologics. Företaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på den patenterade teknologiplattformen CERAMENT.

Satsning på USA

Bonesupport har under 2018 lagt stora resurser för att stärka distributionen på den viktiga USA-marknaden. Även om detta arbete har gått snabbare än vi hade räknat med är den nya organisationen i uppstartsfas, vilket också präglade försäljningen under det fjärde kvartalet.

Bra start på 2019

Bolaget uppger att 2019 har startat på ett mycket bra sätt och bland annat har ett avtal träffats med den stora sjukvårdskedjan HCA. Europa och Övriga världen visar redan framfötterna, framför allt i form av en stark tillväxt för de antibiotikafrisättande produkterna CERAMENT G & V. Den europeiska försäljningsstyrkan har utökats kraftigt med stort fokus på den viktiga tyska marknaden. Det bådar gott för tillväxtutsikterna för 2019.

Bra resultat från studie

Nyligen har toplineresultat från CERTiFy-studien, där CERAMENT™ BVF jämförts med standardbehandling, så kallad autograft av bendefekter vid underbensfrakturer, visat likvärdiga behandlingsresultat med autograft. Fullständiga resultat ska publiceras i en forskningsartikel. Om viktiga fördelar med CERAMENT™ BVF kan bekräftas kan det ge stark klinisk evidens som stödjer möjligheterna att ta mark från autograft (omkring 100 000 behandlingar årligen i Europa).

Motiverat värde

Vi har blivit något mer försiktiga rörande USA-marknaden och justerar ned våra försäljningsprognoser för 2019 och 2020. Detta motverkas av att vi nu antar lägre omkostnader och investeringar än tidigare. Sammantaget gör vi endast en mindre justering av det motiverade värdet i basscenariot som sänks till 29,80 kr (30,00). Vi spår fortfarande mycket starkt tillväxt under 2019 drivet av en successiv återhämtning av volymer och ny distributionsstruktur i Nordamerika samt en förväntad bra utveckling i Europa. Vi räknar med att återvändande tillväxt i kommande rapporter och presentation av kliniska resultat kommer att vara kursdrivande framöver.

Författare Niklas Elmhammer