Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-01

Analys Botnia: Gruvstart närmar sig

Detta är en betald analys på uppdrag av Botnia Exploration Holding utförd av Analysguiden

Gruvstart närmar sig
Botnia meddelade under fjärde kvartalet 2021 att det miljötillstånd som gäller Fäbodtjärn och Vargbäcken och som bolaget erhöll i december 2020 vunnit laga kraft Vi bedömer därför att gruvstart i Fäbodtjärn närmar sig och arbetet pågår nu, med målet att påbörja gruvdrift under innevarande år. Under den överklagandeprocess som pågick under stora delar av fjolåret fortsatte samtidigt Botnias interna arbete med planering och diskussioner kring avtal med myndigheter och externa leverantörer. Fäbodtjärn klassas som en av Sveriges mest höghaltiga guldfyndigheter idag.

Inför den planerade gruvstarten i Fäbodtjärn skickade Botnia i december in en ansökan om markanvisning till Bergsstaten. Markanvisning är ett krav för att påbörja markarbeten. Vår bedömning är att ansöka kommer att bemötas inom ett par månader.

Förberedelser för gruvstart pågår
Förberedelser för gruvstart kan nu verkställas. Avgörande för en lönsam gruvbrytning är att Botnia når avtal om anrikning eller bearbetning av den brutna malmen. Förhandlingar pågår sedan några år där ett spår är att nå ett leveransavtal med ett externt smältverk (Boliden Rönnskär). Under hösten 2020 tecknade Botnia också en avsiktsförklaring med Dragon Mining och har undersökt möjligheterna, med goda resultat, att bearbeta malm i Dragon Minings anrikningsverk i Västerbotten.

Guldpriset kvar på höga nivåer
Guldpriset ligger kvar på höga nivåer och uppgick till 1 897 USD/oz den 22 februari – i en tid då det varit skakigt på aktie- och räntemarknaderna. Botnias framtida lönsamhet är utöver guldprisutvecklingen beroende av utvecklingen USD/SEK. Räknat i svenska kronor uppgår guldpriset till omkring 550 tkr/kg idag. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under sommaren 2018 visade på god lönsamhet och positiva kassaflöden redan vid det dåvarande guldpriset om 364 tkr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats.

Attraktiva kassaflöden när brytning kommer igång
Vi har flyttat fram våra prognoser och räknar med att gruvan börjar producera malm under tredje kvartalet 2022. Våra sammantagna prognoser för perioden 2022–2024 indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 157 Mkr. Aktien har de senaste åren haft en stark utveckling men har rört sig sidledes under våren och sommaren i avvaktan på tillstånd att påbörja produktion. Till dess att produktion startar och ett avtal nås kring bearbetning av malmen håller vi en avvaktande syn till aktien men ser ytterligare potential när produktionen är i gång.

Författare Analysguiden