Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-20

Analys Botnia: "Planering inför gruvstart fortgår"

Detta är en betald analys på uppdrag av Botnia Exploration Holding utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Den 21 december fick Botnia ett välkommet besked då Mark- och Miljödomstolen beviljade miljötillstånd för fyndigheterna Fäbodtjärn och Vargbäcken. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen i början av januari och nu väntas ett beslut om eventuell prövning inom två till tre månader. Botnia bedömer att bolaget har goda utsikter att det positiva beslutet från december kommer att vinna laga kraft. Arbetet fortsätter för en planerad gruvstart i Fäbodtjärn under 2021, bland annat med förberedelser kring markanvisning. Det är av vikt att också ett bearbetningsavtal för malmen kommer på plats. Den planerade gruvstarten i Fäbodtjärn väntas ge en relativt begränsad miljöpåverkan.

Förberedelser för gruvstart pågår

Förberedelser för gruvstart fortsätter. Avgörande för en lönsam gruvbrytning är att Botnia når avtal om anrikning eller bearbetning av den brutna malmen. Förhandlingar pågår där huvudspåret är att nå ett leveransavtal med ett externt smältverk (Boliden Rönnskär). Under hösten tecknade Botnia också en avsiktsförklaring med Dragon Mining för att undersöka möjligheterna att bearbeta malm från Botnia i Dragon Minings anrikningsverk i Västerbotten.

Guldpriset på historiska höga nivåer

Guldpriset ligger kvar på historiskt höga nivåer och uppgick till 1 844 USD/oz den 18 januari. Botnias framtida lönsamhet är utöver guldprisutvecklingen beroende av utvecklingen USD/SEK. Räknat i svenska kronor uppgår guldpriset till omkring 500 tkr/kg idag. Lönsamhetskalkylen som genomfördes under sommaren 2018 visade på god lönsamhet och positiva kassaflöden redan då, vid det dåvarande guldpriset om 364 kr/kg. Håller dagens guldpris i sig har potentialen ytterligare förbättrats.

Gruvbrytning 2021? – attraktiva kassaflöden

Vi har dragit ner våra prognoser för 2021. Våra prognoser ligger oförändrade för 2022 och 2023 och indikerar ett ackumulerat kassaflöde om 180 Mkr, eller 6,6 kr per aktie, för åren 2021 till 2023. Aktien hade en mycket stark utveckling under 2020 och steg omkring 200 procent, drivet av en stark guldmarknad och förväntningar om positiva besked kring de tillståndsansökningar som gjorts. Till dess att överklagan av miljötillståndet behandlats håller vi en avvaktande syn till aktien men ser ytterligare potential om och när tillståndsprocessen ger positivt besked.

Författare Analysguiden