Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-01

Analys Cell Impact: Betydande försäljningsökning

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden

Cell Impact uppvisade en fortsatt stark försäljningstillväxt under första kvartalet 2022 om 74% till 22 Mkr. Rörelseresultatet var dock lägre än vad vi prognosticerat och uppgick till -23,9 Mkr. Den lägre resultatutvecklingen är bland annat en effekt av externa störningar i komponent- och transportled och högre personalkostnader för att möta en väntad efterfrågetillväxt. Coronapandemin, med stora nedstängningar i Kina, påverkade komponentleveranser och transporttider negativt.

Vår bedömning är att Cell Impact kommer att uppvisa en positiv försäljnings- och volymutveckling under 2022 och 2023, i en marknad i tillväxt. Konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina sätter ytterligare fokus på behovet av grön omställning som ett led i att minska beroendet av rysk energi på den europeiska marknaden. Samtidigt ökar naturligtvis den generella marknadsrisken som ett resultat av invasionen.

Fjolårets nyemission har stärkt balansräkningen
Under slutet av 2021 genomförde Cell Impact en nyemission som tillförde bolaget 349 Mkr (före kostnader). Kapitalet nyttjas nu för att utveckla affärsplanen och tillverkningskapaciteten inför en betydande volymmässig kommersialisering. Genom kapitaltillskottet bedöms finansieringen vara säkrad åtminstone fram till mitten av 2023. Kassaflödet uppgick till -10,5 Mkr (-8,2) under första kvartalet.

Q1-22 i kort
Intäkterna för första kvartalet 2022 ökade väsentligt i jämförelse med motsvarande period 2021 och uppgick till 22 Mkr (13), en ökning om 74%. Rörelseförlusten ökade dock och uppgick till –23,9 Mkr (-14,4). Bolagets kostnader, med investeringar i högre produktion och en utökad personalstyrka, har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor. V/A för första kvartalet uppgick till -0,32 kr (-0,25 kr).

Prognoser och utsikter
Vi håller våra prognoser för försäljningen för både 2022 och 2023 oförändrade och estimerar en försäljning om 115 Mkr under 2022 och 165 Mkr för 2023. Vi har sänkt våra prognoser för rörelseresultatet för 2022 till -74 Mkr och för 2023 till -15 Mkr. På EBITDA-nivå räknar vi med att Cell Impact kan nå break-even under 2023. Kortsiktigt prioriteras kapacitetsexpansion och försäljningstillväxt framför lönsamhet. Även om utvecklingen kortsiktigt går något långsammare än vi tidigare bedömt ser vi att strategin håller och ger möjligheter för en  bra utveckling på några års sikt. Orderboken är god för innevarande år och innebär ett högt kapacitetsutnyttjande. Aktien har haft en motig utveckling under året med en nedgång om omkring 40%. Vi vidhåller dock vår tidigare syn och ser en kurspotential mot tidigare nivåer omkring 23 - 25 kr i ett sex - tolv månaders perspektiv.

Författare Analysguiden